กฎกระทรวง สธ. "ป้องกัน-แก้ไข" วัยรุ่นตั้งครรภ์ เริ่มใช้ 26 มี.ค.นี้

กฎกระทรวง สธ. "ป้องกัน-แก้ไข" วัยรุ่นตั้งครรภ์ เริ่มใช้ 26 มี.ค.นี้

กฎกระทรวง สธ. "ป้องกัน-แก้ไข" วัยรุ่นตั้งครรภ์ เริ่มใช้ 26 มี.ค.นี้

รูปข่าว : กฎกระทรวง สธ. "ป้องกัน-แก้ไข" วัยรุ่นตั้งครรภ์ เริ่มใช้ 26 มี.ค.นี้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้กับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศในวันที่ 26 มีนาคม 2562

วันนี้ (15 มี.ค.2562) นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการออกกฎกระทรวงดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

นพ.บัญชา กล่าวว่า กฎกระทรวงฉบับนี้แบ่งสถานบริการออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.สถานบริการที่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น การให้บริการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด การทดสอบการตั้งครรภ์ การรับฝากครรภ์และคลอดบุตร การดูแลอนามัยแม่และเด็ก หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น และ 2.สถานบริการที่ไม่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นสถานบริการที่ให้การดูแลรักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ เช่น โรคหู คอ จมูก ผิวหนัง จิตเวช ระบบประสาท ศัลยกรรมตกแต่งกายภาพบำบัด และสถานบริการด้านเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น โดยสถานบริการที่ไม่มีบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สามารถจัดบริการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรืออาจให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องตามความพร้อมและความเหมาะสม

สำหรับการดำเนินงานของสถานบริการที่มีบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์นั้น กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดประเด็นสำคัญของการให้บริการ ดังนี้ 1.การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจัดให้มีบริการให้คำปรึกษา 2.การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน โดยไม่มีอคติ รักษาความลับ และคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่นที่มารับบริการ และ 3.ในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถจัดบริการตามความต้องการของวัยรุ่นได้ ต้องมีการส่งต่อไปยังสถานบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการดูแลทั้งทางด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำหนดให้วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี สามารถตัดสินใจด้วยตนเองในการรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ยกเว้นกรณีการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งกรมอนามัยได้ประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งดำเนินการแจ้งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบด้วยแล้ว

 

 

กลับขึ้นด้านบน