เชียงใหม่ประกาศ 5 มาตรการคุมหมอกควัน-ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เชียงใหม่ประกาศ 5 มาตรการคุมหมอกควัน-ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เชียงใหม่ประกาศ 5 มาตรการคุมหมอกควัน-ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

รูปข่าว : เชียงใหม่ประกาศ 5 มาตรการคุมหมอกควัน-ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยให้ประชาชนรับหน้ากากอนามัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขอำเภอ

วันนี้ (24 มี.ค.2562) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยในสภาวการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากการลักลอบเผาป่า ล่าสัตว์ ในพื้นที่ป่า และเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ทำให้เกิดการสะสมของกลุ่มควันทั้งภายในและจากภายนอกประเทศจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันกระแสลมมีกำลังอ่อน ไม่สามารถพัดกลุ่มควันที่สะสมอยู่ให้ระบายออกจากพื้นที่ได้ จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ ค่า PM10 และค่าPM2.5 สูงเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาrของประชาชนโดยทั่วไป

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งถือเป็นมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดเซียงใหม่ จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

 

1.ให้อำเภอมอบหมายหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้คำแนะนำ วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควันไฟป่า และพิจารณาดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้มีโรคประจำตัว (ระบบทางเดินหายใจ) และประชาชนทั่วไป

2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.ให้อำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มรอบในการกวาดล้าง
ทำความสะอาดถนน และควบคุมพื้นที่ก่อสร้างอาคารและถนนไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และขอความร่วมมือประชาชนในการเพิ่มความชุ่มชื่นบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น รดน้ำตันไม้ ฉีดล้างถนนหรือทางเท้าหน้าอาคารบ้านเรือน

4.ให้ดำเนินการตามมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด โดยจัดชุดลาดตระเวน ตรวจตรา เพื่อป้องกันการเผาป่า และจัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็ว หากมีเหตุเผาไหม้ในพื้นที่ และหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง

5.การประชาสัมพันธ์ ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสายประจำหมู่บ้านชุมชน วิทยุชุมชน รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ในการชี้แจงทำความเข้าใจการห้ามเผาป่า ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การจับกุมผู้ลักลอบเผาป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาปา เผาเศษวัสดุทางการเกษตร และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และจุดแจกจ่ายโดยทั่วไป

 

กลับขึ้นด้านบน