เลือกตั้ง 2562 : "เพื่อไทย" รักษาฐานเสียงภาคอีสาน

เลือกตั้ง 2562 : "เพื่อไทย" รักษาฐานเสียงภาคอีสาน

เลือกตั้ง 2562 : "เพื่อไทย" รักษาฐานเสียงภาคอีสาน

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : "เพื่อไทย" รักษาฐานเสียงภาคอีสาน

สนามเลือกตั้งภาคอีสาน พรรคเพื่อไทยที่สามารถรักษาฐานที่มั่นได้ใน จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น ขณะที่พรรคภูมิใจไทย ได้ จ.บุรีรัมย์ ทั้งจังหวัด ขณะที่ชาติพัฒนา คว้าได้เพียง 1 ที่นั่งใน จ.นครราชสีมา

วันนี้ (25 มี.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทั่วประเทศ โดยพื้นที่ภาคอีสานมีดังนี้

จ.เลย 

เขต 1 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เพื่อไทย
เขต 2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ เพื่อไทย
เขต 3 นายธนยศ ทิมสุวรรณ ภูมิใจไทย

จ.บึงกาฬ 

เขต 1 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ เพื่อไทย
เขต 2 นายไตรรงค์ ติธรรม เพื่อไทย

จ.อุดรธานี

เขต 1 นายศราวุธ เพชรพนมพร เพื่อไทย
เขต 2 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ เพื่อไทย
เขต 3 นายขจิตร ชัยนิคม เพื่อไทย
เขต 4 นางอาภรณ์ สาราคำ เพื่อไทย
เขต 5 นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ เพื่อไทย
เขต 6 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น เพื่อไทย
เขต 7 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายศรีงาม เพื่อไทย
เขต 8 นางเทียบจุฑา ขาวขา เพื่อไทย

 

 

จ.หนองคาย 

เขต 1 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เพื่อไทย
เขต 2 น.ส.ชนก จันทาทอง เพื่อไทย
เขต 3 นายเอกธนัช อินทร์รอด เพื่อไทย

จ.สกลนคร 

เขต 1 นายอภิชาติ ตรีสวัสดิชัย เพื่อไทย
เขต 2 นายนิยม เวชกามา เพื่อไทย
เขต 3 นายพัฒนา สัพโส เพื่อไทย
เขต 4 นางอนุรักษ์ บุญศล เพื่อไทย
เขต 5 น.ส.สกุณา สาระนันท์ เพื่อไทย
เขต 6 นายเกษม อุประ เพื่อไทย

จ.กาฬสินธุ์ 

เขต 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ เพื่อไทย
เขต 2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อไทย
เขต 3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล เพื่อไทย
เขต 4 นายพีระเพชร ศิริกุล เพื่อไทย
เขต 5 นายประเสริฐ บุญเรือง เพื่อไทย

จ.เพชรบูรณ์ 

เขต 1 น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พลังประชารัฐ
เขต 2 นายจักรัตน์ พั้วช่วย พลังประชารัฐ
เขต 3 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์พลังประชารัฐ
เขต 4 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พลังประชารัฐ
เขต 5 นายเอี่ยม ทองใจสด พลังประชารัฐ

จ.ขอนแก่น 

เขต 1 นายฐิตินันท์ แสงนาค อนาคตใหม่
เขต 2 นายวัฒนา ช่างเหลา พลังประชารัฐ
เขต 3 นายจตุพร เจริญเชื้อ เพื่อไทย
เขต 4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย
เขต 5 นายภาควัต ศรีสุรพล เพื่อไทย
เขต 6 นายสิงหภณ ดีนาง เพื่อไทย
เขต 7 นายนวัธ เตาะเจริญสุข เพื่อไทย
เขต 8 น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร เพื่อไทย
เขต 9 นายวันนิวัติ สมบูรณ์ เพื่อไทย
เขต 10 นายบัลลังก์ อรรณนพพร เพื่อไทย

 

 

จ.นครพนม 

เขต 1 นายศุภชัย โพธิ์สุ ภูมิใจไทย
เขต 2 นางมนพร เจริญศรี เพื่อไทย
เขต 3 นายไพจิต ศรีวรขาน เพื่อไทย
เขต 4 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย

จ.หนองบัวลำภู 

เขต 1 นายสยาม หัตถสงเคราะห์ เพื่อไทย
เขต 2 นายไชยา พรหมา เพื่อไทย
เขต 3 นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เพื่อไทย

จ.ชัยภูมิ 

เขต 1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เพื่อไทย
เขต 2 นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พลังประชารัฐ
เขต 3 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พลังประชารัฐ
เขต 4 นายมานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย
เขต 5 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เพื่อไทย
เขต 6 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เพื่อไทย

จ.อำนาจเจริญ 

เขต 1 นางสมหญิง บัวบุตร เพื่อไทย
เขต 2 นายดะนัย มะหิพันธ์ เพื่อไทย

จ.สุรินทร์ 

เขต 1 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
เขต 2 นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พลังประชารัฐ
เขต 3 นายคุณากร ปรีชาชนะภัย เพื่อไทย
เขต 4 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล เพื่อไทย
เขต 5 นายมานิตย์ สังข์พุ่ม เพื่อไทย
เขต 6 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ เพื่อไทย
เขต 7 นายชูศักดิ์ แอกทอง เพื่อไทย

จ.ยโสธร 

เขต 1 นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ เพื่อไทย
เขต 2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ เพื่อไทย
เขต 3 นายธนกร ไชยกุล เพื่อไทย

จ.ร้อยเอ็ด 

เขต 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ชาติไทยพัฒนา
เขต 2 นายฉลาด ขามช่วง เพื่อไทย
เขต 3 นายนิรมิต สุจารี เพื่อไทย
เขต 4 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เพื่อไทย
เขต 5 นางสาวจิราพร สินธุไพร เพื่อไทย
เขต 6 นายกิตติ สมทรัพย์ เพื่อไทย
เขต 7 นายศักดา คงเพชร เพื่อไทย

จ.บุรีรัมย์ 

เขต 1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ภูมิใจไทย
เขต 2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ภูมิใจไทย
เขต 3 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
เขต 4 นายโสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
เขต 5 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา ภูมิใจไทย
เขต 6 นายไตรเทพ งามกมล ภูมิใจไทย
เขต 7 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ภูมิใจไทย
เขต 8 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ภูมิใจไทย

 

จ.ศรีสะเกษ 

เขต 1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ภูมิใจไทย
เขต 2 นายสุชาติ ชาญประดิษฐ์ เพื่อไทย
เขต 3 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ เพื่อไทย
เขต 4 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เพื่อไทย
เขต 5 นายธีระ ไตรสรณกุล เพื่อไทย
เขต 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธ์ิ เพื่อไทย
เขต 7 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย
เขต 8 นางผ่องศรี แซ่จึง เพื่อไทย

จ.อุบลราชธานี 

เขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย
เขต 2 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์
เขต 3 น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี เพื่อไทย
เขต 4 นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ เพื่อไทย
เขต 5 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ เพื่อไทย
เขต 6 นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พลังประชารัฐ
เขต 7 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เพื่อไทย
เขต 8 น.ส.แนน บุณย์ธิตา สมชัย ประชาธิปัตย์
เขต 9 นายประภูศักดิ์ จินตะเวช เพื่อไทย
เขต 10 นายสมคิด เชื้อคง เพื่อไทย

 


จ.มหาสารคาม 

เขต 1 นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เพื่อไทย
เขต 2 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ เพื่อไทย
เขต 3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เพื่อไทย
เขต 4 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เพื่อไทย
เขต 5 นายสุทิน คลังแสง เพื่อไทย

จ.มุกดาหาร 

เขต 1 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ เพื่อไทย
เขต 2 นายบุญฐิน ประทุมลี เพื่อไทย


รูปภาพรวมทั้งประเทศ พรรคเพื่อไทยได้ที่นั่ง ส.ส. 137 เขต, พรรคพลังประชารัฐ 97 เขต, พรรคภูมิใจไทย 39 เขต, พรรคอนาคตใหม่ 30 เขต, พรรคประชาธิปัตย์ 33 เขต, พรรคประชาชาติ 6 เขต, พรรคชาติไทยพัฒนา 6 เขต, พรรคชาติพัฒนา 1 เขต และพรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 เขต

*เอกสารของ กกต.เมื่อเวลา 15.00 น.ได้แจ้งว่าพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส. 138 เขต  และพรรคพลังประชารัฐ 96 เขต ภายหลัง กกต.ได้ปรับแก้พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส. 137 เขต และพรรคพลังประชารัฐได้ 97 เขต  

กลับขึ้นด้านบน