เลือกตั้ง 2562 : รู้จัก 7 กกต. เป็นใคร มาจากไหน

เลือกตั้ง 2562 : รู้จัก 7 กกต. เป็นใคร มาจากไหน

เลือกตั้ง 2562 : รู้จัก 7 กกต. เป็นใคร มาจากไหน

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : รู้จัก 7 กกต. เป็นใคร มาจากไหน

นาทีนี้นอกจากจับตาการจัดตั้งรัฐบาลของขั้วการเมืองแล้ว สังคมยังจับจ้องไปที่การทำงานที่ผิดพลาดหลายเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. 

"ไทยพีบีเอสออนไลน์" ได้รวบรวมประวัติของ กกต.ทั้ง 7 คนว่าก่อนจะมารับตำแหน่งนี้ เป็นใคร มาจากไหน มีความรู้ความสามารถและความถนัดเรื่องอะไร 

นายอิทธิพร บุญประคอง (ประธาน กกต.)

เกิดวันที่ 26 ส.ค.2499 จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2522 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Tulane University สหรัฐอเมริกา ปี 2527

รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ มาโดยตลอด เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รองตัวแทนของประเทศไทย ในคดีตีความคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยปราสาทพระวิหาร เมื่อปี 2553 และในฐานะอธิบดีกรมสนธิสัญญาฯ จึงได้รับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการองค์กรร่วมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี 2553-2555

ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ปี 2555 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์สหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี อีกทั้งยังเป็นประธานกลุ่ม 77 และจีน ประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ปี 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี ปี 2558

นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทย ในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนเข้ารับการเลือกตั้งของไทย ในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ปี 2559 กระทั่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2561 จนถึงปัจจุบัน

นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

เกิดวันที่ 4 ม.ค.2501 จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2523 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2527 จบการศึกษาเกษตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรเคมี จากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2533 และจบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาเอก หรือ Past Doctoral Degree สาขาเทคโนโลยียีนในเรื่องการจัดการยีสต์ (Gene Technology on Yeast) จากสถาบันเทคโนโลยีคุมาโมโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2537

เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ระดับ 10 ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ เป็นกรรมการสภาวิชาการอาวุโส วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นอนุวุฒาจารย์สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการบริหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

เกิดวันที่ 30 ธ.ค.2495 จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2518 ปริญญาโท จากคณะการเมืองเปรียบเทียบและการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ เมื่อปี 2522

เคยเป็นผู้ว่าราชการหลายจังหวัด เช่น สระบุรี, ปราจีนบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง และลำปาง เป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตั้งแต่ปี 2558-2560 และกรรมการองค์กรการตลาดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2559-2560 เป็นข้าราชการพลเรือนในกระทรวงมหาดไทย และเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี

เกิดวันที่ 28 มิ.ย.2496 จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2519 จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เมื่อปี 2519

ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ตั้งแต่ปี 2551-2554 เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่ปี 2554-2556 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ตั้งแต่ปี 2556-2558 และเป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตั้งแต่ปี 2558-2560 และเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

นายปกรณ์ มหรรณพ

เกิดวันที่ 9 ก.พ.2498 จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายปกรณ์ เคยเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 9 ตั้งแต่เดือน ต.ค.2555 - มี.ค.2556 และเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่เดือน เม.ย.2556 - ก.ย.2556 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 

เกิดวันที่ 19 ก.ย.2501 จบการศึกษา Bachelor of Science (Civil Engineering) จาก Central New England College of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2523 และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2530 และระดับปริญญาโท Master of Business Administration จาก Florida Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่น 19 ปี 2541 หลักสูตรเสริมสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่น 43 ปี 2545 หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 44 ปี 2546 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชนและการเมืองรุ่น 2546 ปี 2547 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่น 1 ปี 2552 หลักสูตรผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 12 ปี 2554 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) รุ่น 5 ปี 2557 และหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง (บยป.) รุ่น 6 ปี 2558

สำหรับประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 งานออกแบบชลประทาน กรมชลประทาน เมื่อปี 2525 หัวหน้าโครงการชลประทานนนทบุรี และหัวหน้าโครงการชลประทานผักไห่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4, 3 และ 13 รองอธิบดีฝ่ายบริหารและรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อีกทั้งยังเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทาน และอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

เกิดวันที่ 25 ต.ค.2501 จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2524 จบการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2547 และจบการศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อปี 2557

เคยผ่านการฝึกหลักสูตรอบรมเพื่อหลักนิติธรรมประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 1 ปี 2556 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 5 ปี 2556 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 21 ปี 2559 เป็นทนายความและยังเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นุรักษ์ มาประณีต)

 

กลับขึ้นด้านบน