ประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า

ประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า

ประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า

รูปข่าว : ประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า

กำหนดพื้นที่ 6 ตำบลคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 11,819 ไร่ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยห้ามก่อสร้างโรงงาน รวมถึงการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ

วันนี้ (28 มี.ค.2562) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แถลงข่าวการออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ 6 ตำบลใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ โดยใช้กลไกทางกฎหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยครอบคลุมพื้นที่ ต.บางกะเจ้า, ต.บางกอบัว, ต.บางน้ำผึ้ง, ต.บางยอ, ต.บางกระสอบ และ ต.ทรงคนอง เนื้อที่รวม 11,819 ไร่

 

ส่วนพื้นที่ในน้ำซึ่งมีขอบเขตถึงกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง จ.สมุทรปราการ กับกรุงเทพมหานคร มีมาตรการสำคัญ ดังนี้

  • การห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอาคารใดๆ ให้เป็นอาคารโรงงาน เว้นแต่สร้างทดแทน, โรงแรม, อาคารชุด, ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา, อาคารทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่จัดซื้อตามโครงการสวนกลางมหานคร
  • หลักเกณฑ์การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ความสูงของอาคารทั่วไปไม่เกิน9 เมตร เว้นแต่อาคารทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงไทย ไม่เกิน 12 เมตร และการส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบริเวณพื้นที่ว่าง
  • การห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม ได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย, การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม, การทำสนามกอล์ฟ, การถม ปรับ ปิดกั้นลำกระโดง คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะที่ทำให้น้ำในแหล่งน้ำนั้นตื้นเขินหรือไม่สามารถไหลไปได้ตามปกติ, การปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ, การห้ามทำผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง
  • การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและประกอบพาณิชยกรรม ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของที่ดินในแต่ละตำบล การส่งเสริมให้มีการสงวน รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมให้ก่อสร้างอาคารหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่รักษาระบบนิเวศ คู คลอง

 

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ก.ย.2520 กำหนดให้พื้นที่บางกะเจ้า อนุรักษ์ไว้สำหรับให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยวและด้านวัฒนธรรม สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ 3 น้ำ ได้แก่ น้ำจืด น้ำเค็มและน้ำกร่อย ซึ่งถือเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติที่โดดเด่นและแตกต่างจากพื้นที่อื่น อีกทั้งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและสวนผลไม้นานาพรรณ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าวน้ำหอม และกล้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งศิลปกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างวัดบางน้ำผึ้งนอก และวัดป่าเกต แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ได้โดยง่ายและจะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

 

 

กลับขึ้นด้านบน