เช็ก! 5 อันดับคณะยอดนิยม TCAS รอบ 3-4

เช็ก! 5 อันดับคณะยอดนิยม TCAS รอบ 3-4

เช็ก! 5 อันดับคณะยอดนิยม TCAS รอบ 3-4

รูปข่าว : เช็ก! 5 อันดับคณะยอดนิยม TCAS รอบ 3-4

ทปอ.ประกาศผล TCAS รอบ 3 ยอดรับ 95,124 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 42,229 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ขณะที่รอบ 4 ประกาศผล 29 พ.ค.นี้

วันนี้ (23 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และรอบที่ 4 แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2562 ว่า ถือเป็นวันประวัติศาสตร์เพราะถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ ทปอ. สามารถจัดทำข้อมูล Big Data ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบ TCAS ทำให้เกิดข้อมูลอันเป็นที่ประจักษ์ที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและสะท้อนว่า ทำไมมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว ทำให้ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษารู้ว่ากำลังคนของประเทศและจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีความไม่สมดุลอย่างไร

ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า การดำเนินการ TCAS ปีการศึกษา 2562 ที่ดำเนินการไปทั้งสิ้น 5 รอบ และมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 70 สถาบัน มีสาขาวิชาที่ประกาศรับจำนวน 91,340 สาขาวิชา จำนวนรับ 445,364 ที่นั่ง โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการในรอบที่ 4 แอดมิชชัน ที่จะประกาศผลในวันที่ 29 พ.ค.นี้

ผลการคัดเลือกใน 3 รอบที่ผ่านมา มีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ มีผู้ผ่านคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 151,806 คน

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับ 130,140 ที่นั่ง แต่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 58,364 คิดเป็น 44.85%

รอบที่ 2 โควตา รับ 99,033 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 51,213 คน คิดเป็น 51.71%

รอบที่ 3 รับ 95,124 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 42,229 คน คิดเป็น 44%

รอบที่ 4 แอดมิชชัน รับ 91,340 ที่นั่ง

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับ 29,727 ที่นั่ง ซึ่งในรอบที่ 5 นี้ มหาวิทยาลัยจะรวบรวมจำนวนที่นั่งที่เหลือแต่ละรอบ และอาจจะประกาศเพิ่มจำนวนที่นั่งรับ

หลักสูตรที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด TCAS รอบที่ 3        ใน 5 อันดับแรก

อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 3,151 คน จำนวนรับ 30 คน

อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 2,723 คน จำนวนรับ 30 คน

อันดับที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 2,620 คน จำนวนรับ 25 คน

อันดับที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 2,599 คน จำนวนรับ 240 คน

อันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้สมัคร 2,179 คน รับ 65 คน

หลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุดใน TCAS รอบ 3

อันดับที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสมัคร 650 คน จำนวนรับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:325.00

อันดับที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น)(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 477 คน จำนวนรับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:238.50

อันดับที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สมัคร 927 คน จำนวนรับ 4 คน อัตราแข่งขัน 1:231.75

อันดับที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มศว. ผู้สมัคร 1,009 จำนวนรับ 5 คน อัตราแข่งขัน 1:201.80

อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 1,680 คน จำนวนรับ 10 คน อัตราแข่งขัน 1:168.00

หลักสูตรที่มีผู้เลือกเป็นอันดับที่ 1 มากที่สุด 5 อันดับแรก TCAS รอบ 3 

อันดับที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 853 คน

อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัคร 806 คน

อันดับที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ผู้สมัคร 798 คน

อันดับที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ยัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ผู้สมัคร 691 คน

อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 675 คน

TCAS รอบ 4 แอดมิชชัน หลักสูตรที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก

อันดับที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ผู้สมัคร 1,188 คน จำนวนรับ 96 คน

อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ผู้สมัคร 1,128 คน จำนวนรับ 35 คน

อันดับที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สมัคร 1,178 คน จำนวนรับ 110 คน

อันดับที่ 4 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มธ. ผู้สมัคร 1,043 คน จำนวนรับ 97 คน

อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สมัคร 975คน จำนวนรับ 75 คน

หลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับแรก ใน TCAS รอบ 4

อันดับที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มน. ผู้สมัคร 217 คน จำนวนรับ 1 คน อัตราแข่งขัน 1:217.00

อันดับที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มน. ผู้สมัคร 192 คน จำนวนรับ 1 คน อัตราแข่งขัน 1:192.00

อันดับที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต ภาคปกติ มบ. ผู้สมัคร 275 คน จำนวนรับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:137.50

อันดับที่ 4 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มอ. ผู้สมัคร 264 คน จำนวนรับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:132.00

อันดับที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มศว.ผู้สมัคร 447 คน จำนวนรับ 4 คน อัตราแข่งขัน 1:111.75

หลักสูตรที่มีจำนวนรับมากที่สุด ใน 5 อันดับ ใน TCAS รอบ 4

อันดับที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สมัคร 376 คน จำนวนรับ 400 คน

อันดับที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มอ. ผู้สมัคร 502 คน จำนวนรับ 400 คน

อันดับที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้สมัคร 234 คน รับจำนวน 320 คน

อันดับที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (มจพ.ปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้สมัคร 128 คน จำนวนรับ 320 คน

อันดับที่ 5 คณบริหารธุรกิจ หักสูตรสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้สมัคร 18 คน จำนวนรับ 300 คน

ดร.พีรพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการ TCAS 62 รอบที่ 4 ซึ่งปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ทปอ.ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลของสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 76,408 คน จากจำนวนที่นั่งที่เปิดรับ 91,340 ที่นั่ง และอยู่ในระหว่างการประมวลผล

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังยืนยันว่า จะประกาศผลได้ในวันที่ 29 พ.ค.2562 ซึ่งเป็นกำหนดการเดิม นอกจากนี้หากมีการประกาศผลแล้ว นักเรียนที่ผิดหวังจากรอบที่ 4 อย่าพึ่งตกใจ เนื่องจากตั้งแต่รอบที่ 1-รอบที่3 มีจำนวนผู้สละสิทธิ์ค่อนข้างมาก จึงทำให้มีที่นั่งเหลือ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รวบรวมที่นั่งที่เหลือในแต่ละรอบ ไปรวมไว้ในรอบที่ 5 ดังนั้น จึงมีจำนวนรับมากกว่าจำนวนที่ประกาศไว้

 

 

กลับขึ้นด้านบน