รัชกาลที่ 10 - สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเปิดประชุมรัฐสภา

รัชกาลที่ 10 - สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเปิดประชุมรัฐสภา

รัชกาลที่ 10 - สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเปิดประชุมรัฐสภา

รูปข่าว : รัชกาลที่ 10 - สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเปิดประชุมรัฐสภา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา ทรงพระราชทานพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า "ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริต ถูกต้องเที่ยงธรรมตามหลักนิติธรรม และคุณธรรม"

วันนี้ (24 พ.ค.2562) เมื่อเวลา 15.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  ทรงเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกของรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกรัฐสภา มาประชุมกัน ตามพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุม

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภา ความว่า บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชมรัฐสภา พ.ศ.2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ททำหน้าที่นิดิปัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นดันไป

 

 

ขอให้สมาชิกแห่งสภา พึงนึกถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคนจะมีผลโดยตรง ถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน

จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรม และคุณธรรม ให้งานของชาติตำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ สมบูรณ์บริบูรณ์

 

 

ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภา เป็นไปโดยเรียบร้อยสัมฤทธิ์ผล เป็นความผาสุกสวัสดิ์และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ทีนี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน

เปิดประชุมเลือกประธานวุฒิสภา

พิธีการเปิดประชุมรัฐสภานี้ เป็นรัฐพิธีสำคัญอันทรงเกียรติที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันของประเทศไทย ตั้งแต่แรกเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

สำหรับการประชุมวุฒิสภานัดแรกจะเริ่มในเวลา 17.30 น.ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ ถูกใช้เป็นรัฐสภาชั่วคราว โดยมีระเบียบวาระรับทราบพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง ส.ว. และให้สมาชิกวุฒิสภากล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่จากนั้นจะเข้าสู่ระเบียบวาระเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา และวันพรุ่งนี้ ( 25 พ.ค.) เวลา 09.30 น.จะมีการประชุมสภานัดแรก เพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา

 

 

กลับขึ้นด้านบน