คสช.ออกคำสั่งระงับสรรหา กสทช. ไฟเขียวต่ออายุบอร์ดชุดเดิม

คสช.ออกคำสั่งระงับสรรหา กสทช. ไฟเขียวต่ออายุบอร์ดชุดเดิม

คสช.ออกคำสั่งระงับสรรหา กสทช. ไฟเขียวต่ออายุบอร์ดชุดเดิม

รูปข่าว : คสช.ออกคำสั่งระงับสรรหา กสทช. ไฟเขียวต่ออายุบอร์ดชุดเดิม

หัวหน้า คสช. ออกคำสั่งระงับการสรรหากรรมการ กสทช. โดยให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อ แม้อายุเกิน 70 ปี จนกว่ากฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้

วันนี้ (13 มิ.ย.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 7/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไว้ก่อน จนกว่าจะมี พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.ใช้บังคับ หรือจนกว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

2. ในกรณีที่กรรมการ กสทช.พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 70 บริบูรณ์ ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ หรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น

3. กรณีที่กรรมการ กสทช.พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากอายุครบ 70 ปี ให้คณะกรรมการ กสทช.ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ทั้งนี้ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตันไป

อ่านประกาศฉบับเต็ม : คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 7/ 2562

 

กลับขึ้นด้านบน