ศาลยกคำร้อง "รพ.เอกชน" ขอทุเลาประกาศคุมค่ายา

ศาลยกคำร้อง "รพ.เอกชน" ขอทุเลาประกาศคุมค่ายา

ศาลยกคำร้อง "รพ.เอกชน" ขอทุเลาประกาศคุมค่ายา

รูปข่าว : ศาลยกคำร้อง "รพ.เอกชน" ขอทุเลาประกาศคุมค่ายา

ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้องกรณีโรงพยาบาลเอกชน ขอทุเลาประกาศฯ ให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการของสถานพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม โดยเห็นว่าคำขอไม่เข้าหลักเกณฑ์และประกาศฯ ดังกล่าวออกโดยชอบ

วันที่ 13 มิ.ย.2562 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กับพวกรวม 42 คน เป็นผู้ฟ้องคดี ส่วนคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกับพวกรวม 4 คน เป็นผู้ถูกฟ้องคดี

สำหรับคดีนี้ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ระบุว่า การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 21 ม.ค.2563 หรือจนกว่าจะมีการออกประกาศฉบับใหม่ โดยกำหนดให้สินค้าตามประกาศเป็นสินค้าควบคุมและกำหนดให้บริการตามประกาศเป็นบริการควบคุม รวมทั้งประกาศกำหนดให้ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นสินค้าควบคุม และประกาศกำหนดให้บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นบริการควบคุม โดยเห็นว่าเป็นสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เห็นว่า การออกประกาศดังกล่าวขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ จึงฟ้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดังกล่าว พร้อมทั้งมีคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาและให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยว่า คดีนี้เกิดจากข้อร้องเรียนในเรื่องราคายาและบริการทางการแพทย์ที่มีราคาสูงเกินสมควร ซึ่งคณะกรรมการกลางฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล จึงกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค เพื่อแก้ปัญหาราคายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้ออกประกาศดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามอำนาจของกฎหมาย

นอกจากนี้ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าและบริการ คณะกรรมการกลางฯ ยังมิได้กำหนดมาตรการในรายละเอียดเรื่องราคาสินค้าหรือบริการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่มีมาตรการใด ๆ มาบังคับต้องปฏิบัติ ไม่อาจถือได้ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีคำขอทุเลาการบังคับตามกฎนี้จึงเป็นคำขอที่ไม่ครบหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับ

กลับขึ้นด้านบน