"เกาะสีชัง" คุมเข้มห้ามทิ้งขยะ-น้ำเสีย 2 ปี

"เกาะสีชัง" คุมเข้มห้ามทิ้งขยะ-น้ำเสีย 2 ปี

"เกาะสีชัง" คุมเข้มห้ามทิ้งขยะ-น้ำเสีย 2 ปี

รูปข่าว : "เกาะสีชัง" คุมเข้มห้ามทิ้งขยะ-น้ำเสีย 2 ปี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ประกาศใช้มาตรา 17 คุมเข้มห้ามทิ้งขยะ-น้ำเสีย คุ้มครองเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.นี้ มีระยะเวลา 2 ปี

วันนี้ (14 มิ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่คำสั่งกรมทรัพยากรกรทางทะเลและชำยฝั่ง ที่ 518/2562 เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทำงทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกำะสีชัง อ.เกาะสีชัง และอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยระบุว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยา กรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดชลบุรี รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีนโยบาย ในการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการช้ประโยชน์จำกทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะสี ชัง อ.เกาะสีชัง และอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

เนื่องจากมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากปล่อยให้เนิ่นช้าจะทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้คงความอุดมสมบูรณ์ได้ ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมบริเวณพื้นที่โดยรอบและในภาพรวมของประเทศ

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 ประกอบมาตรา 3 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ประกอบมาตรา32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 364/2562 เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง และอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ลงวันที่ 4 เม.ย.2562

ภาพ: เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ภาพ: เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

 

และกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง และอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อระงับการกระทำ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นการอนุรักษ์ หรือแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ดังนี้

  • ข้อ 1 ห้ามเท ทิ้ง ระบาย ของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใด ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลงสู่บริเวณทะเลและชายฝั่ง
  • ข้อ 2 กำหนดดำเนินการตามคำสั่งนี้มิให้ใช้บังคับกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือกำหนดดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการดำเนินการอันเกี่ยวกับโครงการของรัฐ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
  • ข้อ 3 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ดำเนินการภายใต้คำสั่งนี้ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายภายในท้องที่รับผิดชอบ
  • ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี

 

 

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

กลับขึ้นด้านบน