ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงโฆษณากัญชา

ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงโฆษณากัญชา

ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงโฆษณากัญชา

รูปข่าว : ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงโฆษณากัญชา

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงโฆษณากัญชาต้องขออนุญาตจาก อย.ขณะที่ยังมีการอนุญาตให้มีการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันนี้ (19 มิ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข ที่เสนอขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ...ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ มีดังนี้

  • กำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ประสงค์จะขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ได้รับการรับรองตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
  • กำหนดให้การพิจารณาอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาได้เฉพาะในกรณี เพื่อการโฆษณาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นฉลาก หรือเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษนั้น
  • กำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและให้ผู้รับอนุญาตยื่นคำขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนด
  • กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา หรือเอกสารทางวิชาการที่ได้รับอนุญาต ให้ผลิตหรือนำเข้าในสาระสำคัญ ซึ่งทำให้แตกต่างจากการโฆษณาที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง
  • กำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องโฆษณาตามที่ได้รับอนุญาตและระบุเลขที่ใบอนุญาตไว้ในสื่อโฆษณาทุกครั้ง
  • กำหนดให้คำขออนุญาต ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

ไฟเขียวอภัยภูเบศร-ราชมงคลปลูกกัญชาเพื่อการวิจัย

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย.กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีมติในการประชุมประจำเดือนมิ.ย.นี้ เห็นชอบอนุญาตให้มีการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขณะนี้จึงมีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาแล้ว 4 แห่ง โดยก่อนหน้านี้อนุญาตองค์การเภสัชกรรม และมหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว

นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาอนุญาตให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร แปรรูปกัญชาเป็นผลิต ภัณฑ์เพื่อใช้ทางการแพทย์ ซึ่งการอนุญาตปลูกเพื่อวิจัยและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ส่วนนพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยว่า ตามที่กำหนดปลูกกัญชาในภาคอีสาน วันที่ 18 มิถุนายน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร และผลิตเป็นยาโดย รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ขณะนี้ยังติดปัญหาต้องส่งเอกสารขออนุญาตปลูกและผลิตเพิ่มเติมจึงยังต้องเลื่อนการปลูกและผลิตออกไปก่อน คาดว่าจะเริ่มปลูกและผลิตได้ปลายเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิรโทษกัญชาทะลุ 2 หมื่นคน-พบวัยรุ่นแจ้งครอบครองเพียบ

อย.ให้ผู้ป่วยครอบครองกัญชาได้อีก 3 เดือน หลังแจ้งนิรโทษ

อภ.เตรียมทดสอบน้ำมันกัญชากับผู้ป่วย เดือน ก.ค.นี้

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน