ปรับปรุงหลักสูตร รด.-ร.ร.นายร้อยเหล่าทัพ

ปรับปรุงหลักสูตร รด.-ร.ร.นายร้อยเหล่าทัพ

ปรับปรุงหลักสูตร รด.-ร.ร.นายร้อยเหล่าทัพ

รูปข่าว : ปรับปรุงหลักสูตร รด.-ร.ร.นายร้อยเหล่าทัพ

นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกในปีการศึกษา 2562 จะอยู่ภายใต้การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยลดสัดส่วนเนื้อหาวิชาทหารในห้องเรียน และเพิ่มวิชาทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งขยายผลโครงการ รด.จิตอาสา

วันนี้ (19 มิ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกทั่วประเทศ 225 นาย ร่วมระดมความคิดพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562

ด้วยเป้าหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นทั้งกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพและเยาวชนที่ดีออกสู่สังคม แต่ก็ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัย นำมาสู่การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 โดยปรับปรุงเฉพาะการฝึกภาคที่ตั้งปกติในห้องเรียน 80 ชั่วโมง แต่การฝึกภาคสนามยังคงเนื้อหาและขอบเขตการฝึกเดิม

ทั้งนี้ ปรับลดสัดส่วนวิชาทหารจากเดิมร้อยละ 70 เหลือร้อยละ 55 และปรับเพิ่มวิชาทั่วไปจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 45 ซึ่งวิชาที่เพิ่มเข้ามา คือประวัติศาสตร์ชาติไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์, บทบาททหารกับความมั่นคง, ปฐมพยาบาล, บรรเทาสาธารณภัย, วิชาผู้นำ และจิตอาสา เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเวลาและเนื้อหา เนื่องจากบางวิชาสามารถนำไปเรียนรู้ในภาคสนาม เช่น วิชาอาวุธศึกษา รวมทั้งจะปรับกระบวนการเรียนการสอน ให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการค้นคว้า หาข้อมูล และแก้ปัญหาตามเงื่อนไขสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้การทำงานเป็นทีมและเชื่อมโยงการใช้สื่อโซเชียลในเชิงสร้างสรรค์

เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ก.ค.นี้

แม้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และอยู่ในเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล แต่ก็ยังคงกรอบการปฏิบัติเดิมของนักศึกษาวิชาทหาร และการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งจิตอาสาพระราชทาน รด.จิตสีขาว และ รด.จิตอาสา ภายใต้ 5 ภารกิจ คืองานเทิดทูนสถาบัน ช่วยเหลือสังคม บรรเทาสาธารณภัย สร้างการความรับรู้ผลงานของ คสช. และรัฐบาล และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งโครงการที่ริเริ่มใหม่ในปีนี้่คือ รด.จิตอาสาต้านยาเสพติด รด.ไซเบอร์ และ รด.ต้นแบบนวัตกรรม

นอกจากนี้ จะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยในการฝึกภายใต้การดูแลของครูฝึกที่ถูกพัฒนาศักยภาพขึ้นใหม่ โดยกองทัพบกจะประเมินผลอย่างต่อเนื่อง หลังเริ่มใช้่หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารใหม่ที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่การฝึกทั้งภาคปกติและภาคสนามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้

เน้นภาวะผู้นำ-ทักษะภาษาอังกฤษ

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร โดยเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยเหล่าทัพ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปัจจุบัน และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา เน้นภาวะผู้นำที่ต้องมีองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม โดยย้ำให้เสริมการศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน