เปิด "คำแถลงนโยบาย" ครม.ประยุทธ์ ก่อนเข้าสภา 25 ก.ค.นี้

เปิด "คำแถลงนโยบาย" ครม.ประยุทธ์ ก่อนเข้าสภา 25 ก.ค.นี้

เปิด "คำแถลงนโยบาย" ครม.ประยุทธ์ ก่อนเข้าสภา 25 ก.ค.นี้

รูปข่าว : เปิด "คำแถลงนโยบาย" ครม.ประยุทธ์ ก่อนเข้าสภา 25 ก.ค.นี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิด "คำแถลงนโยบาย" ครม.ประยุทธ์ ก่อนเข้าสภา 25 ก.ค.นี้ โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 80 หน้า แบ่งออก 3 ส่วนหลัก มีนโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วนอีก 12 ข้อ เน้นแก้ปัญหาปากท้องและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

วันนี้ (22 ก.ค.2562) ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย.2562 และ 10 ก.ค.2562 ตามลำดับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดส่งคำแถลงนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกรัฐสภา ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะมีการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค.นี้ ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สำหรับ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ซึ่งรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลทั้งหมด 80 หน้า แบ่งออก 3 ส่วนหลัก มีนโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วนอีก 12 ข้อ ได้แก่

นโยบายหลัก 12 ด้าน

1.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2.สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประทศ และความสงบสุข 2 ของประเทศ
3.ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6.การพัฒนาพื้นที่ศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 6
7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย
9.สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน
10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน
11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม


นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน

1.แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน
2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
5.พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8.แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายข้าราชการประจำ
9.แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
10.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11.สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
ดำเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
12.การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 

กลับขึ้นด้านบน