สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทย

รูปข่าว : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน

วันที่ 1 ส.ค.62 เวลา 16.25 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในแนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยเป็นพลังในการพัฒนาสังคม ให้สังคมไทยและประชาคมโลกตระหนักถึงความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย

 

 

ในการนี้ พระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน และพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น ร้านจิตอาสา 904 และร้านโกลเด้น เพลซ, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันสตรีไทย" และพระราชทานพระราชดำริถึงหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ประกอบด้วย พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์, พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์, พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

กลับขึ้นด้านบน