รุก..!! ผลิตแรงงานป้อนตลาด SME กว่า 15,000 คน

รุก..!! ผลิตแรงงานป้อนตลาด SME กว่า 15,000 คน

รุก..!! ผลิตแรงงานป้อนตลาด SME กว่า 15,000 คน

รูปข่าว : รุก..!! ผลิตแรงงานป้อนตลาด SME กว่า 15,000 คน

ก.แรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานกว่า 15,000 คน ป้อนตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

วันนี้ (5 ส.ค.2562) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า ได้ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 โดยเน้นพัฒนากำลังคนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายบริการภาครัฐเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ จะสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และนโยบายของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงาน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้แนวทาง STEM Workforce พัฒนาบุคลากรด้านแรงงานให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก

 


นายสุชาติ กล่าวว่า ในช่วง 6 ปีแรก (2556-2561) มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการถึง 1,103 แห่ง พัฒนาพนักงานในวิสาหกิจชุมชนจำนวน 85,482 คน ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต คิดเป็นมูลค่า 5,450 ล้านบาท

 

 


สำหรับในปี 2562 มีวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการถึง 332 แห่ง มีเป้าหมายดำเนินการ 15,420 คน ฝึกอบรมแล้ว 14,891 คน ความสำเร็จของโครงการส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกพร. ให้เป็นนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ กว่า 300 คนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่จะได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการจูงใจ เทคนิคการวิเคราะห์งาน เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงลึก การวัดค่าผลิตภาพแรงงาน และการคำนวณค่าทางสถิติเป็นตัวเงิน

กลับขึ้นด้านบน