มีผลแล้ว กฎ ก.ตร. ใช้ลำดับอาวุโสแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

มีผลแล้ว กฎ ก.ตร. ใช้ลำดับอาวุโสแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

มีผลแล้ว กฎ ก.ตร. ใช้ลำดับอาวุโสแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

รูปข่าว : มีผลแล้ว กฎ ก.ตร. ใช้ลำดับอาวุโสแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ฉบับที่ 2 โดยใช้ลำดับอาวุโส มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันที่ 6 ส.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น ลงวันที่ 9กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 89/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่มีหลักการหรือข้อความสอดคล้องกันในรูปแบบตามปกติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 32 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ประกอบกับมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 จึงออกกฎ ก.ตร.ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2562 ของคำนิยาม “ลำดับอาวุโส” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ลำดับอาวุโส” หมายความว่า การจัดลำดับอาวุโสเพื่อใช้ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.ตร. นี้”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9/1 ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 “ข้อ 9/1 เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง ให้จัดลำดับอาวุโส ดังต่อไปนี้

(1) ผู้มียศสูงกว่า (ไม่รวมถึงยศที่ได้รับจากการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ) เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า

(2) ถ้ามียศเท่ากัน ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับนั้นในกรมตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นานกว่า เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า

(3) ถ้าดำรงตำแหน่งตาม (2) นานเท่ากัน ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับถัดลงไปนานกว่าตามลำดับจนถึงตำแหน่งระดับรองสารวัตร เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า
ตำแหน่งถัดลงไปให้หมายความรวมถึงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการและสารวัตรใหญ่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521 ด้วย

(๔) ถ้าดำรงตำแหน่งระดับถัดลงไปตาม (๓) นานเท่ากัน ให้ผู้ที่มีระยะเวลา การดำรงตำแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานกว่า เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า

(5) ถ้ามีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานเท่ากัน ให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า สำหรับข้าราชการตำรวจที่ถูกประจำหรือสำรองราชการในระดับตำแหน่งใดให้ถือว่ายังคงดำรงตำแหน่งระดับนั้นตลอดระยะเวลาที่ประจำหรือสำรองราชการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งให้หมายความรวมถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2553
ในระดับตำแหน่งนั้นๆ ด้วย”

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

กลับขึ้นด้านบน