แนะ 7 วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก

แนะ 7 วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก

แนะ 7 วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก

รูปข่าว : แนะ 7 วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก

กรมสุขภาพจิต แนะพ่อแม่พัฒนาความฉลาดให้ลูกด้วย 7 วิธี ต่อยอดการเป็นคนดี เก่ง สุข เป็นของขวัญวันแม่

วันนี้ (8 ส.ค.2562) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การที่จะพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อม มีความฉลาดทั้งไอคิวและอีคิว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่เป็นสุข ต้องมาจากการเลี้ยงดูที่ดีของพ่อแม่เป็นหลัก การให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ การใช้เวลาร่วมกัน สามารถเสริมสร้างสายใยความผูกพันในครอบครัว จะทำให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพ่อแม่และลูก

โดยขอแนะ 7 วิธีง่ายๆ ให้พ่อแม่นำไปใช้พัฒนาความฉลาดของลูก ช่วยต่อยอดให้ลูกเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ดังนี้

1. ฉลาดคิด ฝึกเด็กให้รู้จักคิดในแง่บวก คิดในทางที่ดี คิดสร้างสรรค์
2. ฉลาดสื่อสาร ฝึกให้เด็กรู้จักเลือกพูดแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบ เป็นผู้ฟังที่ดี
3. ฉลาดทำ ต้องมอบหมายงานให้เด็กทำ ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ เช่น ทำงานบ้าน
4. ฉลาดสัมพันธ์ ฝึกให้เด็กสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเล่น เรียนรู้กฎกติกา
5. ฉลาดอารมณ์ ฝึกให้เด็กรู้เท่าทันถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา
6. ฉลาดเข้าใจ ฝึกให้เด็กมีทักษะในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น
7. ฉลาดปรับตัว ฝึกให้เด็กสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง

 

กลับขึ้นด้านบน