ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก เหลือ 5 ล้านบาท เริ่ม 11 ส.ค.นี้

ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก เหลือ 5 ล้านบาท เริ่ม 11 ส.ค.นี้

ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก เหลือ 5 ล้านบาท เริ่ม 11 ส.ค.นี้

รูปข่าว : ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก เหลือ 5 ล้านบาท เริ่ม 11 ส.ค.นี้

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (11 ส.ค.) ผู้มีเงินฝากเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการคุ้มครองเงินฝาก เหลือ 5 ล้านบาท ตามเงื่อนไขกฎหมาย กำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง พ.ศ.2559 “ทรงพล” ผอ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ย้ำเหมาะสมแล้ว

วันนี้ (10 ส.ค.2562) นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวม 35 แห่ง) จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝากต่อสถาบันการเงิน จากปัจจุบันได้รับการคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท

จากนั้นจะเริ่มวงเงินคุ้มครองจาก 5 ล้านบาท เหลือ 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.2563 ตามเงื่อนไขพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ.2559

นายทรงพล กล่าวอีกว่า สถาบันได้มีการติดตามการเคลื่อนไหวของเงินฝากในภาพรวมอย่างใกล้ชิด และมีการศึกษาทบทวนจำนวนวงเงินคุ้มครองเป็นประจำ ซึ่งวงเงินคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดยังคง "เหมาะสม" เพราะครอบคลุมผู้ฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามหลักการสากลของการคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันฯ ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินฝาก และศึกษาทบทวนสัดส่วนการลดวงเงินคุ้มครองอย่างสม่ำเสมอ โดยกรอบเวลาดังกล่าว ยังเหมาะสม และประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบอะไร 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2562 วงเงินคุ้มครองที่ 10 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝากต่อสถาบันการเงิน มีจำนวนผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.83 ของผู้ฝากทั้งหมด

วงเงินคุ้มครองที่ 5 ล้านบาท ครอบคลุมผู้ที่ได้รับคุ้มครองเต็มจำนวน ร้อยละ 99.65 และเมื่อวงเงินคุ้มครองเท่ากับจำนวน 1 ล้านบาท ผู้ฝากที่ได้รับคุ้มครองเต็มจำนวนจะอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 98.14 ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่มาตรฐานการคุ้มครองเงินฝากสากลกำหนดไว้

 

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ และให้ข้อมูลแก่ผู้ฝาก รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กลับขึ้นด้านบน