เปิดชื่อข้าราชการการเมือง "ประยุทธ์ 2"

เปิดชื่อข้าราชการการเมือง "ประยุทธ์ 2"

เปิดชื่อข้าราชการการเมือง "ประยุทธ์ 2"

รูปข่าว : เปิดชื่อข้าราชการการเมือง "ประยุทธ์ 2"

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพิ่มเติมใน 15 กระทรวง และอีก 2 ตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี ระบุไม่ใช่ตำแหน่งต่างตอบแทน ให้มองว่าเป็นการแต่งตั้งคนเข้าไปในทำงานในกระทรวง เพื่อติดตามและรายงานกลับที่นายกรัฐมนตรี

วันนี้ (13 ส.ค.2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการการเมืองว่า ขอให้มองว่าเป็นการตั้งคนเพื่อเข้าไปทำงาน ไปช่วยงานที่กระทรวงและช่วยงานรัฐมนตรี ความจริงแล้วตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งของนายกฯ แต่ได้มอบหมายให้ทุกกระทรวง เพื่อช่วยติดตามงานและรายงานกลับมาที่นายกรัฐมนตรีว่าได้ทำอะไรไปบ้าง แม้จะไปอยู่ตามกระทรวงแล้วก็ตาม

ขอให้มั่นใจว่าเป็นระบบการตรวจสอบถ่วงดุลกัน อย่าดูถูกว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่มีความสำคัญ หรือเป็นตำแหน่งต่างตอบแทน ตำแหน่งเทกระโถน จะไปดูถูกคนแบบนี้ไม่ได้ ถ้าดูถูกกันแบบนี้ ก็คงไม่มีใครอยากไปทำงานให้

สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ขอแต่งตั้ง 

 • นายไชยยศ จิรเมธากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
 • นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ
 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ

 • นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 • นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงศึกษาธิการ 

 • นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ
 • นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
 • นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
 • นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ
 • นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.ศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
 • นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรมช.ศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

กระทรวงกลาโหม 

 • พล.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กลาโหม

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

 • นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรมว.พม
 • นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.พม.
 •  นายสากล ม่วงศิริ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์ 

 • นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ตำแหน่งที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์
 • นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ตำแหน่งที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์
 • นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ตำแหน่งเลขานุการ รมว.พาณิชย์
 • นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์
 • นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
 • นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วย รมว.พาณิชย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 • นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์
 • นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์
 • น.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
 • นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
 • นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า)

กระทรวงคมนาคม 

 • นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษา รมช.คมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
 • นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรมว.คมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรมช.คมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
 • น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษา รมช.คมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
 • นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วย รมว.คมนาคม

กระทรวงวัฒนธรรม

 • นายเวียง วรเชษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม
 • นายพิกิฏ ศรีชนะ ตำแหน่งเลขานุการ รมว.วัฒนธรรม

กระทรวงมหาดไทย

 • นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย
 • นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
 • นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
 • พลตำรวจตรีธารา ปุณศรี ตำแหน่งเลขานุการรมว.มหาดไทย
 • นายวิรัช ร่มเย็น ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.มหาดไทย  (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
 • นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

กระทรวงยุติธรรม 

 • นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมช.ยุติธรรม

กระทรวงสาธารณสุข 

 • นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข
 • นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สาธารณสุข
 • นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 • นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารมว.กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน 

 • นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้ช่วย รมว.แรงงาน  
กลับขึ้นด้านบน