โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 59 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 59 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 59 นาย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 59 นาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 59 นาย

วันนี้ (14 ส.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยมีรายละเอียดดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2497 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 59 นาย เช่น ว่าที่ พ.อ.พาโชค เอกมหาชัย เป็น พ.อ., ว่าที่ พ.ท.นฤชิต งามขำ เป็น พ.ท., ว่าที่ พ.ท.วสพล ตันติสันต์ เป็น พ.ท. และ ว่าที่ พ.ท.ปฐมพงษ์ ชูเมือง เป็น พ.ท.

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2562 ลำดับที่ 2-18, 24 และ 44-58 ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2561 ลำดับที่ 19-21, 23, 25 และ 59 ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.2561 ลำดับที่ 22 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 ลำดับที่ 26-43 ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.2561

ประกาศ ณ วันที่ 12 ส.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน