ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง 3 ข้าราชการการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง 3 ข้าราชการการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง 3 ข้าราชการการเมือง

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง 3 ข้าราชการการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ได้แก่ นายประทีป กีรติเรขา นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

วันนี้ (20 ส.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 169/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดยมีรายละเอียดว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย.2562 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1.นายประทีป กีรติเรขา ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
2.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
3.ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.2562 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 ส.ค.2562
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กลับขึ้นด้านบน