รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย 7 ด้าน

รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย 7 ด้าน

รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย 7 ด้าน

รูปข่าว : รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย 7 ด้าน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบาย 7 ด้าน ให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เน้นพัฒนางานบริการของศูนย์ดำรงธรรม กระชับความร่วมมือกับประชาชน และใช้กลไกระดับพื้นที่แก้ปัญหาข่าวปลอม หรือ เฟคนิวส์

วันนี้ (22 ส.ค.62) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และประชุมวีดีทัศน์ทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบาย 7 ด้าน คือให้ต่อยอดการดำเนินการของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยให้ถือเป็นภารกิจหลักที่ต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นต้นแบบความสำเร็จมาใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

พร้อมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไก หลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และบริหารจัดการสาธารณภัย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเป็นหลักในการอำนวยการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังย้ำแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้บูรณาการทำงานทุกภาคส่วน และร่วมกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัว

พร้อมทั้งให้พัฒนาการบริการของศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักประสานบูรณาการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสอดคล้องกับการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0

และให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลและส่วนราชการเพื่อแก้ปัญหาข่าวปลอม หรือ เฟคนิวส์ ที่เป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน

พล.อ.ประวิตร ยังได้ย้ำถึงสถานการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้ประชาชนในหลายพื้นที่ โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการต่างๆจัดเตรียมมาตรการแผนงานโครงการที่มีความพร้อม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วรวมถึงหาทางลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ทั้งนี้ยังขอให้กระทรวงมหาดไทย ใช้กลไกที่มีอยู่สร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในระดับพื้นที่

กลับขึ้นด้านบน