รพ.นพรัตนราชธานี เปิดคลินิกราชพฤกษ์สูงวัย แบบครบวงจร

รพ.นพรัตนราชธานี เปิดคลินิกราชพฤกษ์สูงวัย แบบครบวงจร

รพ.นพรัตนราชธานี เปิดคลินิกราชพฤกษ์สูงวัย แบบครบวงจร

รูปข่าว : รพ.นพรัตนราชธานี เปิดคลินิกราชพฤกษ์สูงวัย แบบครบวงจร

กรมการแพทย์ เปิดคลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ภายในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

วันนี้ ( 5 ก.ย.2562) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าปัจจุบันสังคมไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมด ปี 2557 มีผู้สูงอายุจำนวน 10,014,705 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 ในขณะที่ปี 2561 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 10,666,803 คน คิดเป็นร้อยละ 16.06 จากจำนวนประชากรทั้งหมดเกือบ 67 ล้านคน เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความเจริญและความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทั้งในส่วนของบุคลากร และระบบการดูแลสุขภาพในสถานบริการเพื่อเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพผู้สูงอายุให้สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุ

 

 

 

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่าได้จัดตั้งคลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Comprehensive Geriatric Assessment) โดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล เริ่มจากการคัดกรองผู้ป่วยทางกาย เช่น คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย คัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน ประเมินสมรรถภาพสมอง คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เป็นต้น พร้อมให้คำปรึกษา ปัญหาสุขภาพที่ไม่จำเพาะเจาะจงกับระบบอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งทั้งยังเป็นภาวะที่ซับซ้อนและมักเกิดจากหลายพยาธิสภาพ

ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุที่มาด้วยกลุ่มอาการสูงอายุ อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของผู้สูงอายุที่แตกต่างจากวัยอื่น ประกอบด้วย ภาวะหกล้ม ภาวะเปราะบางและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย กลุ่มอาการที่เกิดจากการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว ภาวะซึมสับสนเฉียบพลันและภาวะสมองเสื่อม โรคที่เกิดจากการปฏิบัติทางการแพทย์ ภาวะนอนไม่หลับ ภาวะขาดสารอาหาร และภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครบทุกมิติสุขภาพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุฟื้นคืนสภาพได้รวดเร็วขึ้นและนำผู้สูงอายุกลับสู่สังคมได้อีกครั้ง

 

กลับขึ้นด้านบน