ส.ว.เลือกประธาน กมธ.สามัญฯ 26 คณะ

ส.ว.เลือกประธาน กมธ.สามัญฯ 26 คณะ

ส.ว.เลือกประธาน กมธ.สามัญฯ 26 คณะ

รูปข่าว : ส.ว.เลือกประธาน กมธ.สามัญฯ 26 คณะ

คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา มีมติเลือกประธานคณะกรรมาธิการแล้วทั้ง 26 คณะ

วันนี้ ( 10 ก.ย. 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาครั้งแรกวันนี้ กำหนดวาระให้เลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และตำแหน่งอื่นตามความจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม ส.ว.ปี 2562 ข้อ 87 โดยผลการเลือกประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา จำนวน 26 คณะ มีดังนี้

1. คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
  - นายสังศิต พิริยะรังสรรค์


2. คณะกรรมาธิการการกีฬา
 - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์


3. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
 - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ


4. คณะกรรมาธิการการคมนาคม
 - พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ


5. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
 - นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ


6. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
 - นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์


7. คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ
 - พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์


8. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
 - พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร


9. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
 - พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช


10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
 - พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์


11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน
 - พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์


12.คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - นายเสรี สุวรรณภานนท์


13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 - นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์


14. คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและการตำรวจ
 - พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์


15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน
 - พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว


16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 - พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง


17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม
 - พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์


18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม
 - นายมหรรณพ เดชวิทักษ์


19. คณะกรรมาธิการการศึกษา
 - นายตวง อันทะไชย


2 0.คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
 - นายเจตน์ ศิรธรานนท์


21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 - นายกล้านรงค์ จันทิก


22. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์


23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 - พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ


24. คณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
 - นางอภิรดี ตันตราภรณ์


25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
 - นายสมชาย แสวงการ


26.คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
 - พล.อ.ชาตอุดม ดิตถะสิริ

ที่มา : กลุ่มงานสื่อมวลชน ส.ว.

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน