กลาโหมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอดีตผู้บังคับบัญชา

กลาโหมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอดีตผู้บังคับบัญชา

กลาโหมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอดีตผู้บังคับบัญชา

รูปข่าว : กลาโหมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอดีตผู้บังคับบัญชา

ปลัดกระทรวงกลาโหม ขอให้กำลังพลยึดมั่นสถาบัน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พร้อมสนับสนุนรัฐบาลและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ

วันนี้ (11 ก.ย.62) พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดงานพบปะและรับฟังความคิดเห็นอดีตผู้บังคับบัญชา ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานปลัดกลาโหม มีโอกาสคารวะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออดีตผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุราชการแล้ว เช่น พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, พล.อ.วินัย ภัททิยกุล, พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล, และ พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เข้าร่วมงาน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสำนักงานปลัดกลาโหมให้มีความก้าวหน้า รวมทั้งเป็นการแสดงผลการดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมาด้วย 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ย้ำถึงบทบาทหน้าที่สำนักงานปลัดกลาโหมที่จะต้องรักษาเกียรติภูมิศักดิ์ศรี การทำหน้ำที่เพื่อประชาชนให้มากขึ้น โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง เเต่สิ่งที่ต้องยึดมั่นคือการเทิดทูนสถาบันฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ขณะเดียวกันต้องพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการทำงานเพื่อให้ประชาชน เกิดความสุขความสันติไม่ทำให้แตกแยก เพราะสถานการณ์ 10 กว่าปีที่ผ่านมาประชาชนเกิดความขัดแย้งมากมาย ดังนั้นต้องช่วยกันหาวิธีทำให้ปัญหาเหล่านั้นหายไป เพื่อให้ชาติมั่นคง สงบเรียบร้อยและทำให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้

สำหรับการปฏิบัติภารกิจตามกรอบการทำงานในยุคสมัยนี้ได้แบบอย่างของผู้บัญชาหลายคน ที่แนะนำมาและคิดว่าการที่จะทำอะไรให้สำเร็จมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการร่วมคิดร่วมทำมีการระดมสมองที่จะส่งผลดีให้กับประทศชาติโดยรวม ตลอดจนต้องเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งหากเห็นสิ่งไหนดีงามให้นำมาศึกษาเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน