เปิดชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ให้สถานประกอบการนำไปใช้

เปิดชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ให้สถานประกอบการนำไปใช้

เปิดชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ให้สถานประกอบการนำไปใช้

รูปข่าว : เปิดชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ให้สถานประกอบการนำไปใช้

ภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน พร้อมเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจ เพื่อความปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี งานดี มีความสุขในการทำงาน

วันนี้ (12 ก.ย.2562) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

 

 

นายอนุทิน กล่าวว่าการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพดี โดยเฉพาะในกลุ่มคนในวัยทำงานซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสุขภาพดี มีรายได้ดี อายุยืนยาว จากการสำรวจและการศึกษาวิจัยพบว่า อัตราการเสียชีวิตของประชากรวัยทำงาน 3 ใน 4 มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โดยต้องบูรณาการการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ

มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อพัฒนาประเทศ ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 


โดยพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งนี้ ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี
ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข
ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล
ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่
ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว
ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม
ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่
ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต

 

กลับขึ้นด้านบน