"ไทยพีบีเอส" รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 62 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

"ไทยพีบีเอส" รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 62 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

"ไทยพีบีเอส" รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 62 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

รูปข่าว : "ไทยพีบีเอส" รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 62 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

สำนักงาน ก.พ.ร. มอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูหน่วยงานรัฐที่พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน มีหน่วยงานของภาครัฐที่ได้รับรางวัลกว่า 200 ผลงาน ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

วันนี้ (13ก.ย.2562) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลกว่า 219 ผลงาน จากทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด 1,043 ผลงาน โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ระบุว่า รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สำหรับรางวัลเลิศรัฐ แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม 2 ผลงาน ที่มอบให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภท ในปีเดียวกัน ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพบริการและให้บริการประชาชนในระดับ Best of the best จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง และกรมประมง รวมทั้งสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ Best of the best จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ กรมป่าไม้

 

 

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ด้านบริหารกิจการ ส.ส.ท.ระบุว่า ส.ส.ท.ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่รางวัลบริการภาครัฐ มอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนอย่างโดดเด่นและให้บริการประชาชนเป็นเลิศ จำนวน 123 รางวัล

 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมอบให้แก่หน่วยงานที่มีความเพียรพยายามในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 24 รางวัลและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มอบให้แก่หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ จำนวน 66 รางวัล ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน