ยกระดับมาตรฐานปางช้าง 250 แห่งทั่วประเทศ

ยกระดับมาตรฐานปางช้าง 250 แห่งทั่วประเทศ

ยกระดับมาตรฐานปางช้าง 250 แห่งทั่วประเทศ

รูปข่าว : ยกระดับมาตรฐานปางช้าง 250 แห่งทั่วประเทศ

“ประภัตร” เล็งคลอดมาตรฐานปางช้าง 250 แห่งทั่วประเทศ ควบคุมการเลี้ยงถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ยกระดับปางช้างไทย

วันนี้ (17 ก.ย.2562) นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาหารือร่างกฎหมายลำดับรองที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จำนวน 7 ฉบับ และการยกร่างปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตรว่า คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้เห็นชอบกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข

 

โดยเป็นมาตรฐานสมัครใจ ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ครอบคลุมข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัขที่เลี้ยง (คอกสุนัขที่ซื้อลูกสุนัขมาเลี้ยงเพื่อจำหน่าย) หรือเพาะพันธุ์สุนัข (คอกสุนัขที่มีพ่อแม่พันธุ์และเพาะพันธุ์ลูกสุนัขจำหน่าย) เพื่อการค้าเพื่อให้สุนัขมีสุขภาพและคุณภาพดี

มาตรฐานฉบับนี้จะช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัขเชิงการค้า และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง สุขอนามัยดี อีกทั้งมาตรฐานจะช่วยลดปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์และด้านสาธารณสุข เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

นายประภัตร กล่าวว่า นอกจากนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีปางช้างจำนวน 250 แห่ง ซึ่งมีการทำธุรกิจ เช่น การแสดงช้างหรือการนำเที่ยวในปางช้างโดยปางช้างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเลี้ยงช้างที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพช้างและหลักสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้มีการยกระดับมาตรฐานปางช้างของประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบให้จัดทำมาตรฐานฉบับใหม่และที่ต้องแก้ไขปรับปรุงฉบับเดิมรวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง ได้แก่ 1.ทะลายปาล์มน้ำมัน (ทบทวน) 2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 3.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เล่ม 1 : การผลิตน้ำยางสด 4.ระเบียบการวินิจฉัย Potato mop-top virus ในมันฝรั่ง 5.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม

 

6.แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม 7.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข 8.แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข 9.การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก 10.แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก 11.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลจระเข้ และ 12.แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลจระเข้

คณะกรรมการฯ ยังได้เห็นชอบร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. .... 3.ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 4.ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. ....

5.ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้า เกษตรตามมาตรฐานบังคับ 6.ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนำเข้าที่มีประกาศ ยกเว้นไม่ต้องได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และ 7.ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ

 

กลับขึ้นด้านบน