จัดสำรับใหม่ถวาย "น้ำพริกผักต้ม" หวั่นพระอ้วน

จัดสำรับใหม่ถวาย "น้ำพริกผักต้ม" หวั่นพระอ้วน

จัดสำรับใหม่ถวาย "น้ำพริกผักต้ม" หวั่นพระอ้วน

รูปข่าว : จัดสำรับใหม่ถวาย "น้ำพริกผักต้ม" หวั่นพระอ้วน

กรมอนามัย แนะถวายเมนู น้ำพริกผักต้ม ลดอ้วน-โรค ให้กับพระสงฆ์ เตรียมขยายเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก ดูแลสุขภาพพระสงฆ์กันเอง และส่งมอบชุดความรู้ด้านโภชนาการเมนูสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 20,000 ชุด ให้รพ.สต.ทั่วประเทศ

วันนี้ (17 ก.ย.2562) นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง เชื่อมปัญญา พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์” เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก หรือ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ให้เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 พร้อมกับแถลงข่าว “การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย” ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมการศาสนา


นายธนิตพล บอกว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของสุขภาพพระสงฆ์ สอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มติที่ 191/2560 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ให้มีการขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เนื่องจากกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ เป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากด้านสุขภาพ เนื่องจากมีพระธรรมวินัย และกิจวัตรพระสงฆ์ ทำให้ต้องสร้างพระคิลานุปัฏฐาก ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วยกันเอง ซึ่งกลุ่มพระสงฆ์เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลสุขภาพมากที่สุด


โดยจากการตรวจคัดกรองสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศ ปี 2559 รวม 122,680 รูป พบพระสงฆ์เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และภาวะน้ำหนักตัวเกิน ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม จึงต้องได้รับคำแนะนำเพื่อให้ได้ฉันอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้ง ให้ความรู้ฆราวาสที่นำอาหารมาถวาย ให้หลีกเลี่ยงอาหารลดหวาน มัน เค็ม และถวายอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งต้องยอมรับว่า อาจมีรสชาดไม่ถูกปาก แต่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับการขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารสำหรับถวายพระบิณฑบาต


“ขณะนี้ สสส.จัดทำชุดความรู้เมนูสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ ภายใต้โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค จำนวน 2 หมื่นชุด เพื่อแจกจ่าย รพ.สต.ทั่วประเทศ โดยแนะนำเมนูน้ำพริกผักต้ม ครบรสชาด อร่อย เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคต่างๆ”

ทั้งนี้ 2 ปีแล้ว ที่กรมอนามัย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพพระสงฆ์ เพราะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ไม่สามารถดำเนินการได้เหมือนคนทั่วไป เช่น การออกกำลังกาย อีกทั้ง สร้างเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา และพัฒนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก หรือ พระอาสาสมัคร อสว. เป็นแกนนำดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยกันเอง และจัดสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เกิดการเชื่อมโยงวัดกับชุมชน ทำให้ปัจจุบันมีวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4,191 วัด และพระคิลานุปัฏฐาก จำนวน 3,945 รูป 


ข้อมูลการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณรที่มีสิทธิบัตรทอง ปี 2561จำนวน 126,461 รูป พบ 5 อันดับโรคแรก ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2,956 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2560 2,653 ครั้ง โรคท้องร่วง กระเพาะ/ลำไส้อักเสบ 1,381 ครั้ง จาก 1,315 ครั้ง โรคปอดติดเชื้อ/ปอดอักเสบ 1,323 ครั้งจาก 1,207 ครั้ง โรคเบาหวาน (Types ll) 1,204 ครั้งจาก 1,063 ครั้ง และโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ 1,106 ครั้ง จาก 1,012 ครั้ง

กลับขึ้นด้านบน