ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศบังคับใช้แผนแม่บท "บริหารจัดการน้ำ 20 ปี"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศบังคับใช้แผนแม่บท "บริหารจัดการน้ำ 20 ปี"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศบังคับใช้แผนแม่บท "บริหารจัดการน้ำ 20 ปี"

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศบังคับใช้แผนแม่บท "บริหารจัดการน้ำ 20 ปี"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบแผนแม่บท เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2562

เมื่อวานนี้ (18 ก.ย.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ระบุว่า ด้วยพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 และ 18 กำหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จัดทำนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าว

บัดนี้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามแนบท้ายประกาศนี้แล้ว จึงประกาศให้ใช้บังคับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สมเกียรติ ประจำวงษ์
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน