เช็กด่วน! เปิดหลักเกณฑ์ ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม

เช็กด่วน! เปิดหลักเกณฑ์ ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม

เช็กด่วน! เปิดหลักเกณฑ์ ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม

รูปข่าว : เช็กด่วน! เปิดหลักเกณฑ์ ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม

รัฐบาล เปิดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม ยึดตามระเบียบ ต้องใช้ไม่ซ้ำซ้อนและสูญเปล่า เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 33,000 บาท ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต คนละไม่เกิน 25,000 บาท และยังมีการช่วยเหลือจากเงินบริจาคเพิ่มเติม

วันนี้ (21 ก.ย.2562) จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของพายุโพดุลและคาจิกิ ที่ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 32 จังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนักที่สุดคือ จ.อุบลราชธานี

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า เปิดหลักเกณฑ์ ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม โดยระบุว่าการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย มีในแผนอยู่แล้วเช่นเดียวกับทุกครั้ง แต่การเบิกจ่ายเงิน เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำเป็นต้องมีความถูกต้องชัดเจน เพื่อไม่ให้ถูกครหาว่าไม่โปร่งใส และจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ ต้องสำรวจและให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ เช่น การครองชีพพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร เครื่องมือทำมาหากิน จะทำได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง ส่วนขณะที่น้ำยังท่วมอยู่ จะเน้นการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีความปลอดภัยและดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม

เฟซบุ๊ก: เพจไทยคู่ฟ้า

เฟซบุ๊ก: เพจไทยคู่ฟ้า

เปิดระเบียบหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วม

ข้อมูลระบุว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กำหนดให้ส่วนราชการมีวงเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น กรมป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย 50 ล้านบาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ 20 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานละ 50 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และสาธารณสุข หน่วยงานละ 10 ล้านบาท  

แต่การเบิกจ่ายต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ต่างๆ และใช้อย่างคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนไม่สูญเปล่า เช่น

 • ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยเสียหาย ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท
 • ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 33,000 บาท
 • ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนเก็บพืชผล คอกสัตว์ที่เสียหาย ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท
 • ค่าเช่าบ้านกรณีบ้านเช่าเสียหายจนอยู่ไม่ได้ ครอบครัวละไม่เกิน 1,700 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
 • ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ หรือเงินทุนเลี้ยงครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 11,000 บาท
 • ค่าช่วยเหลือเบื้องต้นผู้บาดเจ็บสาหัสและต้องรักษาในสถานพยาบาล 3 วันขึ้นไป 3,000 บาท
 • ค่าช่วยเหลือเบื้องต้นผู้บาดเจ็บจนถึงขั้นพิการ 10,000 บาท
 • ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต คนละไม่เกิน 25,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัว ให้เพิ่มอีกได้ไม่เกิน 25,000 บาท
เฟซบุ๊ก: เพจไทยคู่ฟ้า

เฟซบุ๊ก: เพจไทยคู่ฟ้า

ค่าเสียหายทางด้านการเกษตร-สัตว์เลี้ยง-ประมง

นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือกรณีพื้นที่เพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายสิ้นเชิง ไม่เกินรายละ 30 ไร่  ดังนี้

 • ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท
 • พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท
 • พืชสวนและอื่น ๆ ไร่ละ 1,690 บาท
 • ค่าจ้างขุดลอก ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน หรือซากที่ทับถมพื้นที่แปลงเกษตร ไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละไม่เกิน 7,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หอยทะเล ไม่เกินรายละ 5 ไร่ ไร่ละ 10,920 บาท
 • ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน ไม่เกินรายละ 5 ไร่ ไร่ละ 4,225 บาท
 • สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ ไม่เกินรายละ 80 ตร.ม.ๆ ละ 315 บาท
 • เงินช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย เช่น โค ไม่เกินรายละ 2 ตัว ตัวละไม่เกิน 6,000 - 20,000 บาท 
 • สุกร ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,300-3,000 บาท แพะ ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,000-2,000 บาท
 • ไก่ไข่ ไม่เกินรายตัว 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20-80 บาท
 • ไก่เนื้อ ไม่เกินรายตัว 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20-50 บาท

เงินกองทุนเยียวยาจากเงินบริจาค

นอกจากนี้ ยังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2542 เช่น ค่าจัดการศพ กรณีเสียชีวิตคนละ 50,000 บาท ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหายทั้งหลัง คนละไม่เกิน 230,000 บาท ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหายบางส่วน รายละไม่เกิน 15,000–70,000 บาท 

ขณะที่สถาบันเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธ.ก.ส. ธอส. ออมสิน ธ.กรุงไทย ธนาคาร SME สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ยังได้ออกมาตรการให้สินเชื่ออัตราพิเศษ ขยายเวลาชำระหนี้ พักชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยอีกด้วย 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ยกภัยพิบัติระดับ 3 น้ำท่วมอุบลฯ-ยโสธร-ศรีสะเกษ-ร้อยเอ็ด

 

กลับขึ้นด้านบน