รมว.แรงงาน สั่งเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด

รมว.แรงงาน สั่งเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด

รมว.แรงงาน สั่งเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด

รูปข่าว : รมว.แรงงาน สั่งเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งฟื้นฟู เยียวยา และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” หลังจากระดับน้ำลดลง

วันนี้ (24 ก.ย.2562) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” ซึ่งทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สำหรับแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงแรงงานได้เตรียมแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไปไว้แล้ว ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ได้จัดเตรียมแรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิค เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะเกิดภัย ตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองและเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย และระยะฟื้นฟู ได้เตรียมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย

น้ำท่วม 12 จังหวัด กระทบลูกจ้าง 13,781 คน

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว มีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศ จำนวน 12 จังหวัด โดยสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จำนวนทั้งสิ้น 113 แห่ง จากทั้งหมด 35,058 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ จำนวน 13,781 คน จากทั้งหมด 389,155 คน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้วในระหว่างเกิดอุทกภัย โดยเปิดพื้นที่อาคารภายในสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัย มอบถุงยังชีพ และสนับสนุนโรงครัวพระราชทานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่

เปิด 3 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำหรับมาตรการหลังจากนี้ จะเป็นในส่วนของระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลด โดยจะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้าง และสถานประกอบการใน 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) การออกประกาศขอความร่วมมือจากสถานประกอบการให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 2) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ โดยสนับสนุนค่าตอบแทน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพและฟื้นฟูสาธารณะสถาน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถดำรงชีพได้หลังจากน้ำลดและรอการฟื้นฟู และ 3) จัดหน่วยให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟภายในบ้าน

ทั้งนี้้ สถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลับขึ้นด้านบน