ครูลูกหนี้ 2,919 คน ชนะคดี ศธ.หักเงินเดือนใช้หนี้เงินกู้ผิดระเบียบ

ครูลูกหนี้ 2,919 คน ชนะคดี ศธ.หักเงินเดือนใช้หนี้เงินกู้ผิดระเบียบ

ครูลูกหนี้ 2,919 คน ชนะคดี ศธ.หักเงินเดือนใช้หนี้เงินกู้ผิดระเบียบ

รูปข่าว : ครูลูกหนี้ 2,919 คน ชนะคดี ศธ.หักเงินเดือนใช้หนี้เงินกู้ผิดระเบียบ

ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ครูลูกหนี้ 2,919 คนทั่วประเทศชนะคดี รมว. ศธ.-ผู้บริหาร ศธ.ทุกระดับ รวม 6 คน ละเลยระเบียบ กระทรวงศึกษาฯ เรื่องการหักเงินเดือนครูชำระหนี้ที่ต้องเหลือร้อยละ 30 ของเงินเดือนไว้ยังชีพ

วันนี้ (26 ก.ย.2562) ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาคดีกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 2,919 คน ยื่นฟ้อง รมว.ศึกษาธิการ กับพวกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 รวมจำนวน 45 สำนวนคดี 

ศาลพิเคราะห์ว่า รมว.ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และ สกสค.ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ในการกำกับดูแลและดำเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระเงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ ปี 2551 ตามระเบียบข้อ 7 การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 ตั้งแต่เดือน ต.ค. พ.ศ.2555

อีกทั้งยังมีการออกหนังสือรับรองเงินเดือน ให้ครูนำไปกู้เงินกับสถาบันการเงิน ถือเป็นการส่งเสริมให้ครูมีหนี้สินล้นพ้นตัว ทำให้ระบบบริหารจัดการเงินมีปัญหา และกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีพของครู ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงพิพากษาให้ รมว.ศึกษาธิการ และพวกรวม 6 คน ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลหรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ทั้งนี้ คดีดังกล่าว กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 2,919 คน ยื่นฟ้อง รมว.ศึกษาธิการและพวก โดยอ้างว่า หลังจาก รมว.ศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ แต่ รมว.ศึกษาธิการ และพวกละเลยต่อหน้าที่ไม่มีหนังสือแจ้งเวียนสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการหักเงินให้เป็นไปตามระเบียบ

ภายหลังจากที่ได้มีการออกระเบียบแล้ว สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอให้ออกระเบียบ ได้มีหนังสือลงวันที่ 31 ม.ค.2551 แจ้งเวียนระเบียบให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ แต่ปรากฏว่าศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหัวหน้าสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยังคงหักเงินเดือนและเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีแต่ละคนไม่เป็นไปตามระเบียบ

 

กลับขึ้นด้านบน