โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 54 นาย เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ เช่น พล.อ.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์, พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล

วันที่ 26 ก.ย.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ โดยมีรายละเอียดว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 54 นาย ดังนี้

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก 24 นาย

พลเอก ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
พลเอก ชวลิต พงษ์พิทักษ์
พลเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
พลเอก ธนา จารุวัต
พลเอก ธรากร ธรรมวินทร
พลเอก บัณฑิต สุวัฑฒน
พลเอก ปรีชา สายเพ็ชร
พลเอก พิจิตร แก้วลี
พลเอก ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
พลเอก สมชาย เพ็งกรูด
พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ
พลเอก สุทัศน์ จารุมณี
พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง
พลโท ไกรเวทย์ พูลอำไภย์
พลโท จะนะ ปรีชา
พลโท ชลิต พวงมาลีประดับ
พลโท วัลลภ ฐิติกุล
พลโท สมบูรณ์ ดีรอด
พลโท สายัณห์ เมืองศรี
พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
พลโท เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร
พลตรี คณเดช พงศบางโพธิ์
พลตรี สราวุธ เมืองแมะ

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ 2 นาย

พลเรือเอก เกรียงไกร อนันตศานต์
พลเรือโท ยงยุทธ พร้อมพรหมราช

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ 11 นาย

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
พลอากาศเอก คุณทร มณีเขียว
พลอากาศเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
พลอากาศเอก ไชยศ เทียนคำศรี
พลอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์
พลอากาศเอก มกราชัย บูชาชาติ
พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์
พลอากาศโท ไกรสร จันทร์เรือง
พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม
พลอากาศโท ประเสริฐ ช่างประเสริฐ

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 17 นาย

พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
พลตำรวจเอก เดชา บุตรน้ำเพชร
พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค
พลตำรวจเอก ธเนตร์ พิณเมืองงาม
พลตำรวจเอก ทวิชชาติ พละศักดิ์
พลตำรวจโท สุธีร์ เนรกัณฐี
พลตำรวจโท ธเนษฐ สุนทรสุข
พลตำรวจโท บุญลือ กอบางยาง
พลตำรวจโท พลศักดิ์ บรรจงศิริ
พลตำรวจตรี กิตติกร บุญสม
พลตำรวจตรี นิยม ด้วงสี
พลตำรวจตรี จิระศักดิ์ มีสัทธรรม
พลตำรวจตรี วิศาล พันธุ์มณี
พลตำรวจตรี วิรัช สุมนาพันธุ์
พลตำรวจตรี อำนวย พวกสนิท
พลตำรวจตรี อดิศักดิ์ คุณพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

กลับขึ้นด้านบน