พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเลือกตั้ง เขต 5 จ.นครปฐม

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเลือกตั้ง เขต 5 จ.นครปฐม

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเลือกตั้ง เขต 5 จ.นครปฐม

รูปข่าว : พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเลือกตั้ง เขต 5 จ.นครปฐม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐมแล้ว

วันนี้ (28 ก.ย. 2562) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันปี 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ โดยพระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่5 แทนตาแหน่งที่ว่าง ปี 2562"


ซึ่งพระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ประธาน กกต.รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/101/T_0001.PDF

กลับขึ้นด้านบน