กกต.มีมติประกาศวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม 23 ต.ค. 62

กกต.มีมติประกาศวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม 23 ต.ค. 62

กกต.มีมติประกาศวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม 23 ต.ค. 62

รูปข่าว : กกต.มีมติประกาศวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม 23 ต.ค. 62

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศวันประกาศวันเลือกตั้งซ่อม แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.นครปฐม วันที่ 23 ต.ค.นี้ โดยสัปดาห์หน้าเปิดรับสมัครผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ที่ว่าการอำเภอสามพราน

วันนี้ (28 ก.ย.2562) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวแจ้งว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่างปี 2562 วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติกำหนดวันเลือกตั้ง และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. วันเลือกตั้ง วันพุธที่ 23 ต.ค.2562
2. วันรับสมัคร วันจันทร์ที่ 30 ก.ย. – วันศุกร์ที่ 4 ต.ค.2562

ทั้งนี้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งดังกล่าว เป็นวันพุธที่ 23 ต.ค.2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดที่ กกต.สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพราะ กกต.ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561

พร้อมกันนี้ สำนักงาน กกต.ยังแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. สถานที่รับสมัคร

 ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

2. วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

วันพุธที่ 23 ต.ค.2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

3. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง

3.1 พรรคการเมืองที่ประสงค์จะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น

3.2 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด พรรคการเมืองต้องสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น

3.3 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

4.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง
4.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท
4.3 ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

5. การหาเสียงเลือกตั้ง

ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561 มาตรา 68 (2) 

กลับขึ้นด้านบน