โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "จตุพร บุรุษพัฒน์" เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "จตุพร บุรุษพัฒน์" เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "จตุพร บุรุษพัฒน์" เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "จตุพร บุรุษพัฒน์" เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (28 ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีผล 1ต.ค.นี้

วันนี้ (28 ก.ย.2562) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้มีผลวันที่ 1 ต.ค.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากต าแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแต่งตั้งให้ด ารงตา แหนง่ ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

นอกจากนี้ ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562เป็นต้นไป ดังนี้

1.นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

3.นายโสภณ ทองดี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


4. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรนำ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน