คนไร้บ้านเฮ! สร้างศูนย์ฟื้นฟูฯคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี

คนไร้บ้านเฮ! สร้างศูนย์ฟื้นฟูฯคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี

คนไร้บ้านเฮ! สร้างศูนย์ฟื้นฟูฯคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี

รูปข่าว : คนไร้บ้านเฮ! สร้างศูนย์ฟื้นฟูฯคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี

ยกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านแห่งใหม่ที่ จ.ปทุมธานี คาดใช้เวลาก่อสร้าง 1ปี จึงจะแล้วเสร็จ พร้อมผุดโมเดลการพัฒนาทุนทางจิตใจคนไร้บ้าน ป้องกันกลับมาไร้บ้านซ้ำ

วันนี้ (1 ต.ค.2562) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จังหวัดปทุมธานี สมาคมคนไร้บ้าน เครือข่ายสลัมสี่ภาค มีพิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี มีนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นประธานในพิธี ภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงพื้นที่รูปธรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยจังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน

 

 

 

 

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า “ที่อยู่อาศัย” เป็นปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพของคนไร้บ้าน ด้วยเหตุนี้ สสส จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้านจนเกิดมติคณะรัฐมนตรี “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (2559-2560)” เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2559 โดยสนับสนุนการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้าน และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนไร้บ้านใน 3 เมืองใหญ่ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น และจ.ปทุมธานี เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายกว่า 698 คน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านแล้วเสร็จ 2 แห่ง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 แห่ง คือปทุมธานี โดยจะเป็นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ที่มาจากเขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตรังสิต เทศบาลเมืองปทุมธานี และศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย(บางส่วน)ปัจจุบันมีสมาชิก 13 คน


นางภรณี กล่าวต่อว่า การทำงานของ สสส. ในการทำให้คนไร้บ้านได้เข้าถึงที่พักอาศัยทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เป็นแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานระดับสากล นั่นคือ “Housing First” เป็นแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้คนไร้บ้านสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง เมื่อร่วมกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคม ป้องกันการกลับมาไร้บ้านซ้ำ ซึ่งการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านเป็นเหมือนฮาร์ดแวร์ งานที่ สสส สนับสนุน อันได้แก่ การพัฒนาศักยภาพแกนำนและเครือข่ายคนไร้บ้าน การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์พักฯ การสนับสนุนให้เกิดการจัดระเบียบ การจัดสวัสดิการ ระบบการดูแลช่วยเหลือและพึ่งตนเอง รวมทั้งการหนุนเสริมทักษะด้านอาชีพที่ทำให้คนไร้บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

 

 


การสร้างศูนย์พักคนไร้บ้าน แม้จะเป็นการลดเงื่อนไขในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไร้บ้านแล้ว แต่การพัฒนาศักยภาพ และภาวะความมั่นคงภายในของคนไร้บ้านเอง ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เขาสามารถลุกขึ้นมาดูแลจัดการตนเองได้ ดังนั้นแผนการในระยะต่อไปของ สสส. ซึ่งจะร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาเครื่องมือและโมเดลการพัฒนาทุนทางจิตใจ (PsyCap) ของคนไร้บ้านในพื้นที่ปทุมธานี เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพคนไร้บ้านที่ยั่งยืนและการขยายผลในเชิงพื้นที่ต่อไปในอนาคต


ส่วนการแจงนับคนไร้บ้านในพื้นที่ปทุมธานีครั้งล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 16 พ.ค.2562 พบว่ามีคนไร้บ้านที่พบเห็นในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 46 คน เป็นเพศชายร้อยละ 87 และเพศหญิงร้อยละ 9 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงแรงงาน (อายุ 40-59 ปี)

สำหรับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 30,108,420 บาท เพื่อดำเนินการซื้อที่ดินขนาด 2 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา และดำเนินการก่อสร้างศูนย์จากการออกแบบปรับปรุงตัวอาคารที่อยู่อาศัยเดิม คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี จึงจะแล้วเสร็จ

กลับขึ้นด้านบน