เปิดนโยบายกองทัพไทยปีงบประมาณ 2563

เปิดนโยบายกองทัพไทยปีงบประมาณ 2563

เปิดนโยบายกองทัพไทยปีงบประมาณ 2563

รูปข่าว : เปิดนโยบายกองทัพไทยปีงบประมาณ 2563

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ย้ำนโยบาย 4 ด้าน เพื่อพัฒนากองทัพไทยให้ทันสมัยรองรับภารกิจด้านความมั่นคงและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ พร้อมย้ำจุดยืนทหารอาชีพ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย

วันนี้(2ต.ค.62) พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.)ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายที่สำคัญในปีงบประมาณ 2563 โดยขอบคุณความสำเร็จในปีที่ผ่านมา และย้ำให้พัฒนาต่อเนื่องในทุกประเด็น โดยเฉพาะการปลูกฝังให้กำลังพลทุกชั้นยศ ยึดมั่นในความเป็นทหารอาชีพ ผบ.หน่วยต้องเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำในการยืนหยัดประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม แม้สิ่งนั้นจะทำได้ยากก็ตาม

ทั้งนี้ได้มอบนโยบายที่สำคัญ 4 ด้าน คือด้านการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันฯทุกรูปแบบ ด้านการป้องกันประเทศถือเป็นภารกิจหลัก (Core Function) เพื่อให้มีความพร้อมตลอดเวลา รวมทั้งพัฒนาแนวทางบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารร่วม หรือ One Network เพื่อพัฒนาขีดความสามารถงานด้านการข่าวให้เป็นขีดความสามารถที่โดดเด่นของ บก.ทท. ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย บนพื้นฐานของนวัตกรรม และพิจารณาใช้ประโยชน์จากดาวเทียม เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์บัญชาการทางทหาร และศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพในการเฝ้าตรวจทุกมิติ

ด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนอย่างมีส่วนร่วมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้กับมิตรประเทศ ด้านการพัฒนากำลังพลเน้นปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นทหารอาชีพ โดยกำลังพลทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเด็ดขาด และนอกจากจะปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการสร้างกำลังพลให้เป็นทหารที่ดี มีความอดทน เสียสละ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

กลับขึ้นด้านบน