โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.โอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์ให้ ทอท.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.โอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์ให้ ทอท.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.โอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์ให้ ทอท.

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.โอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์ให้ ทอท.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดดอนเมือง ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ให้ ทอท. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ประกอบการและผู้โดยสารอากาศยาน

วันที่ 5 ต.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการท่าอากาศยาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2562”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้แก่บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)

มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 26695 เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการท่าอากาศยานตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา และปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเป็นลานจอดอากาศยานเพื่อเพิ่มจำนวนหลุมจอดอากาศยาน และเป็นเส้นทางสำหรับนำอากาศยานเข้าและออกจากโรงเก็บอากาศยาน ประกอบกับที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว เพื่อปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ประกอบการและผู้โดยสารอากาศยานที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง และวัดดอนเมืองได้รับค่าผาติกรรมจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว สมควรโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวให้แก่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

กลับขึ้นด้านบน