ก.ยุติธรรม เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ช่วยเหลือด้านกฎหมายประชาชน ครบวงจร

ก.ยุติธรรม เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ช่วยเหลือด้านกฎหมายประชาชน ครบวงจร

ก.ยุติธรรม เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ช่วยเหลือด้านกฎหมายประชาชน ครบวงจร

รูปข่าว : ก.ยุติธรรม เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ช่วยเหลือด้านกฎหมายประชาชน ครบวงจร

รัฐมนตรีว่าการกระทวงยุติธรรม เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย โดยคาดหวังให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วและเป็นธรรม

วันนี้(9 ต.ค.2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร รวมทั้งรัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็น และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้ทราบว่าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เป็นการต่อยอดการทำงานของศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความยุติธรรมเชิงรุก ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมรับเรื่องราวร้องทุกข์จากบิดา และมารดา ของ น.ส.ธิติมา นรพันธ์พิพัฒน์ (ลัลลาเบล) เพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ ในการตรวจชันสูตรศพ น.ส.ธิติมา ฯ อีกครั้ง เนื่องจากยังมีความสงสัยในประเด็นการเสียชีวิต

และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบ มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า 3 พันล้านบาท

 

นอกจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งพบปะประชาชน ที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข นอกจากเป็นหน่วยงานรับเรื่องจากประชาชนในหลายช่องทาง เช่น สายด่วนยุติธรรม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ และศูนย์ดำรงธรรมแล้วนั้น ยังได้ตั้งคณะทำงานขึ้นทำหน้าที่ 

ในการตรวจสอบ วิเคราะห์เรื่องปัญหาอาชญากรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในกระทรวงยุติธรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

  

มีนักลงทุนเสียหายกว่า 140 คน รวมมูลกว่ากว่า 94 ล้านบาท และอาจมีผู้เสียหายทั่วโลกกว่า 400,000 คน

กลับขึ้นด้านบน