“ระวี ตะวันธรงค์” นั่งนายก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัยที่ 9

“ระวี ตะวันธรงค์” นั่งนายก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัยที่ 9

“ระวี ตะวันธรงค์” นั่งนายก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัยที่ 9

รูปข่าว : “ระวี ตะวันธรงค์” นั่งนายก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัยที่ 9

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการสมัยที่ 8 และที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 9 (ต.ค. 2562-ก.ย. 2563) จำนวน 26 คน จากผู้แทนจากองค์กรสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการสมัยที่ 8 และที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 9 (ต.ค. 2562-ก.ย. 2563) จำนวน 26 คน จากผู้แทนจากองค์กรสื่อมวลชน ดังนี้

1. นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมฯ

บริษัท เนชั่น ดิจิทอล คอนเท้นท์ จำกัด (สื่อสปริงนิวส์ออนไลน์)

2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ

บริษัท ไทยเวิลด์ มีเดีย จำกัด

3. นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา อุปนายกฯ คนที่ 1

บริษัท บางกอก แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

4. นางชนิดา จันทเลิศลักษณ์ อุปนายกฯ คนที่ 2

บริษัท ไบรท์ ทูเดย์ จำกัด

5. นางสาวอรพิน เหตระกูล เลขาธิการ

บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด (นิวทีวี)

6. นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว ผู้ช่วยเลขาธิการ

บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด

7. นางสาวทิพย์วรรณ ตรีถาวรยืนยง เหรัญญิก

บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด

8. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ นายทะเบียน

บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด

9. นายเฉลิมพล แป้นจันทร์ กรรมการฝ่ายวิชาการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)

10. นางสาวศยานันท์ ใยอ่อน กรรมการฝ่ายวิชาการ

บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด 

11. นายศุภากร พงศ์ธนาพร กรรมการฝ่ายเทคนิค

บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)

12. นายอนุสรณ์ ฉิมบ้านไร่ ประชาสัมพันธ์ คนที่ 1

บริษัท เนชั่น ดิจิทอล คอนเท้นท์ จำกัด(ฐานเศรษฐกิจออนไลน์) 

13. นางสาวอรอุษา ฉิมอ๊อด ประชาสัมพันธ์ คนที่ 2

บริษัท ไทย บอร์ดคาสติ้ง จำกัด (Workpoint News ) 

14. นางสาววารุณี ธราดล ปฏิคม

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

15. นายสรณคมณ์ บัวพึ่งน้ำ กรรมการ

บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

16. นางสาวศรีสกุล ลีลาพีระพันธ์ กรรมการ

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

17. นายรณกฤต สมัคร์ราช กรรมการ

บริษัท เนชั่น ดิจิทอล คอนเท้นท์ จำกัด (สื่อเนชั่นทีวี)

18. นางสาวอธิษฐาน มีแสง กรรมการ

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

19. นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล กรรมการ

บริษัท สยามรัฐ จำกัด

20. นางสาวอัญชลี อับดุล กรรมการ

บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด

21. นายลลิตเทพ ทรัพย์เมือง กรรมการ

บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด (ไทยโพสต์)

22. นายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการ

บริษัท สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด

23. นายอภิสุข เวทยวิศิษฎ์ กรรมการ

บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส100)

24. นางสาวพรภัสสร สุขะวัฒนะ กรรมการ

บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

25. นายภูวสิษฏ์ สุกใส กรรมการ

สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์

26. บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด กรรมการ

พร้อมกันนี้ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม อีก 11 คน ประกอบด้วย

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

2. นายธนา ทุมมานนท์

3. นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี

4. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล

5. นายสวิชย์ บำรุงสุข

6. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล

7. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

8. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

9. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์

10. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล

11. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี

กลับขึ้นด้านบน