ราชกิจจาฯ ประกาศแก้ไขส่วนประกอบธงชัยเฉลิมพล 3 เหล่าทัพ

ราชกิจจาฯ ประกาศแก้ไขส่วนประกอบธงชัยเฉลิมพล 3 เหล่าทัพ

ราชกิจจาฯ ประกาศแก้ไขส่วนประกอบธงชัยเฉลิมพล 3 เหล่าทัพ

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศแก้ไขส่วนประกอบธงชัยเฉลิมพล 3 เหล่าทัพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562) แก้ไขเพิ่มเติมส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารบก ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ และธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ เพื่อให้เหมาะสม

วันนี้ (22 ต.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(4) คันธงตอนที่ตรงกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธง มีหมุดทำด้วยโลหะ สีทอง 15 หมุด หมุดที่ 1 เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่ 2 เป็นรูปทรงกลม ภายในมีภาพลายเส้น ดอกบัวบานอยู่กึ่งกลาง และดอกบัวตูมประกอบอยู่ทั้ง 8 ทิศ มีลายช่อเปลวลอยประดับระหว่าง ดอกบัวโดยรอบ หมุดที่ 3 เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ หมุดที่ 4 เป็นรูปทรงกลม อัญเชิญ พระมหาพิชัยมงกุฎในรัชกาล เปล่งรัศมี ประดิษฐานอยู่กึ่งกลางเบื้องบน และมีภาพคชสีห์ ภาพราชสีห์ ยืนประคองอยู่เหนือก้อนเมฆ ทางด้านซ้ายและขวา หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพบก หมุดที่ 1 อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียงลงมาตามลำดับ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(4) คันธงตอนที่ตรงกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธง มีหมุดทำด้วยโลหะ สีทอง 15 หมุด หมุดที่ 1 เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่ 2 เป็นรูปทรงกลม ภายในมีภาพลายเส้น ดอกบัวบานอยู่กึ่งกลาง และดอกบัวตูมประกอบอยู่ทั้ง 8 ทิศ มีลายช่อเปลวลอยประดับระหว่าง ดอกบัวโดยรอบ หมุดที่ 3 เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ หมุดที่ 4 เป็นรูปทรงกลม อัญเชิญ พระมหาพิชัยมงกุฎในรัชกาล เปล่งรัศมี ประดิษฐานอยู่กึ่งกลางเบื้องบน และมีภาพคชสีห์ ภาพราชสีห์ ยืนประคองอยู่เหนือก้อนเมฆ ทางด้านซ้ายและขวา หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพเรือ หมุดที่ 1 อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียงลงมาตามลำดับ”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “(4) คันธงตอนที่ตรงกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธง มีหมุดทำด้วยโลหะ สีทอง 15 หมุด หมุดที่ 1 เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่ 2 เป็นรูปทรงกลม ภายในมีภาพลายเส้น ดอกบัวบานอยู่กึ่งกลาง และดอกบัวตูมประกอบอยู่ทั้ง 8 ทิศ มีลายช่อเปลวลอยประดับระหว่าง ดอกบัวโดยรอบ หมุดที่ 3 เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ หมุดที่ 4 เป็นรูปทรงกลม อัญเชิญ พระมหาพิชัยมงกุฎในรัชกาล เปล่งรัศมี ประดิษฐานอยู่กึ่งกลางเบื้องบน และมีภาพคชสีห์ ภาพราชสีห์ ยืนประคองอยู่เหนือก้อนเมฆ ทางด้านซ้ายและขวา หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศ หมุดที่ 1 อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียงลงมาตามลำดับ” ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ต.ค.2562

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารบก ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ และธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

กลับขึ้นด้านบน