เตือน! รถเร่หลอกขายข้าวสารไม่มีคุณภาพ

เตือน! รถเร่หลอกขายข้าวสารไม่มีคุณภาพ

เตือน! รถเร่หลอกขายข้าวสารไม่มีคุณภาพ

รูปข่าว : เตือน! รถเร่หลอกขายข้าวสารไม่มีคุณภาพ

สคบ.เตือนผู้ประกอบการร้านขายอาหารในต่างจังหวัด ระวังเจอรถเร่หลอกขายข้าวสารไม่มีคุณภาพเจือปน แนะอ่านข้อมูลในฉลากสินค้าก่อนการตัดสินใจ เตือนผู้ประกอบการขายสินค้าไม่ตรงฉลากระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีปรากฎขาวว่ามีร้านขายอาหารตามสั่งในต่างจังหวัด ได้ซื้อข้าวสารจาก รถเร่ ที่มีราคาถูกกว่าราคาท้องตลาด เมื่อนำข้าวสารไปหุงปรากฎว่า ข้าวสารไม่มีคุณภาพ เนื่องจากมีการผสมข้าวที่ไม่มีคุณภาพหรือต่างชนิตกัน ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค

วันนี้ (25 ต.ค.2562) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรึโภค (สคบ.) ขอแจ้งว่าคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศกำหนดให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้ที่ควบคุมฉลาก ซึ่งจะต้องระบุ ชื่อประ เภทหรือชนิดของข้าวสารบรรจุถุง วิธีการใช้ หรือวิธีการหุงต้ม ในกรณีที่มีการผสมหรือเจือปนข้าวสาร อื่นๆ

นอกจากที่ระบุชื่อประเภท หรือชนิดของข้าวสารนั้นในฉลาก ให้ระบุจำนวนและชนิดของข้าวสารอื่นที่เป็น ส่วนผสมหรือเจือปนนั้นไว้ในฉลากด้วย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) เรื่องให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) ส่วนคุณภาพหรือมาตรฐานของประเภทหรือชนิดของข้าวสารบรรจุถุง ให้ถือตามมาตรฐานสินค้าข้าวตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ ตามประกาศกรมการค้าภายใน

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้บริโภคที่อาจได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคทุกท่านที่ประสงค์จะซื้อสินค้า หรือบริการต้องอ่านข้อมูลในฉลากสินค้าก่อนการตัดสินใจในการซื้อสินค้า อุปโภค บริโภคต่างๆ ทุกครั้ง และหลึกเสี่ยงการซื้อสินค้าที่ไม่มีฉลากสินค้า หรือมีฉลากสินค้าไม่ครบถ้วนถูกต้อง

สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่ขายสินค้ที่ควบคุมฉลาก โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก แต่ฉลากหรือการ แสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งแจ้งสายด่วน สคบ.1166

กลับขึ้นด้านบน