ชงมติสังคม-วัฒนธรรม เข้ารับรองผลเวที ASEAN Summit

ชงมติสังคม-วัฒนธรรม เข้ารับรองผลเวที ASEAN Summit

ชงมติสังคม-วัฒนธรรม เข้ารับรองผลเวที ASEAN Summit

รูปข่าว : ชงมติสังคม-วัฒนธรรม เข้ารับรองผลเวที ASEAN Summit

เตรียมสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 เน้นสร้างภูมิคุ้มกันด้านเด็ก การศึกษา แรงงาน สิ่งแวดล้อมเน้นต้านขยะทะเล เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35

วันนี้ (2 พ.ย.2562) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แถลงข่าวสรุปผลการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2–4 พ.ย.นี้ว่า ไทยสามารถผลักดันแผนงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 ในทุกด้าน สรุปโดยใช้อักษรภาษาอังกฤษ "4CsELV" 

นายจุติ กล่าวว่า สำหรับ C ตัวแรก คือ Children (เด็ก) ในปีนี้ เป็นโอกาสพิเศษที่มีการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 จะมีเอกสารผลลัพธ์สำคัญที่เกี่ยวกับเด็กโดยตรง จำนวน 4 ฉบับซึ่งเป็นเอกสารเพื่อการรับรอง จำนวน 3 ฉบับ

  • ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน
  • ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน
  • แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการยืนยันคำมั่นในความก้าวหน้าการดำเนินงานสิทธิเด็กในอาเซียน

และเอกสารเพื่อรับทราบ 1 ฉบับ คือแนวทางและกระบวนการในการตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

ต้านขยะทะเล-ลดโลกร้อน

ส่วน C ตัวที่สองคือ Climate sustainability (ความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ) ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ผู้นำอาเซียนได้รับรองปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และได้รับทราบกรอบการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้จะมีการรับรองแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25

สำหรับ C ตัวที่ 3 คือ Culture (วัฒนธรรม) ซึ่งผู้นำอาเซียนได้รับรองแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ส่วน C ตัวที่ 4 คือ Civil Service (ราชการพลเรือน) มีเอกสารผลลัพธ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ถ้อย แถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 3

นายจุติ กล่าวว่า สำหรับ E คือ Education (การศึกษา) ซึ่งผู้นำอาเซียนจะมีการรับรองปฏิญญากรุง เทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และจะรับทราบแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

หนุนวัคซีนอาเซียนด้านแรงงาน-การศึกษา

นายจุติ กล่าวอีกว่า ส่วน L คือ Labour (แรงงาน) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ที่ผ่านมาผู้นำอาเซียนได้รับทราบเอกสารจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน: การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม และแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อการประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 และ V คือ Vaccine (วัคซีน) จะให้ความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ คือ ปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ด้านสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านราชการพลเรือน ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน และด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ซึ่งผู้นำอาเซียนให้การรับรอง และรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก! ประชุมสุดยอดผู้นำ "ประยุทธ์" ชู "พลังอาเซียน 4.0"

"ประยุทธ์" ทอล์กชูกรีนมิตติ้งเวทีอาเซียน-คิดคาร์บอนปลูกป่าทดแทน

 

กลับขึ้นด้านบน