ผบ.ทบ.เสียใจเหตุลอบโจมตี ชรบ.ยะลา

ผบ.ทบ.เสียใจเหตุลอบโจมตี ชรบ.ยะลา

ผบ.ทบ.เสียใจเหตุลอบโจมตี ชรบ.ยะลา

รูปข่าว : ผบ.ทบ.เสียใจเหตุลอบโจมตี ชรบ.ยะลา

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เสียใจเหตุลอบทำร้าย ชรบ.ยะลา พร้อมสั่ง กอ.รมน.ภาค 4 สน.เร่งปรับแผนเสริมความเข้มแข็งอาสาสมัครภาคประชาชน

วันนี้ (6พ.ย.2562) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งแรกในปีงบประมาณ 2563 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของ ที่เสียชีวิตจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้น ณ จุดตรวจ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อคืนที่ผ่านมา (5 พ.ย.62) พร้อมระบุว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใย พร้อมให้แนวทางการดูแลต่อเรื่องดังกล่าว ทั้งการติดตามผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย การดูแลผู้บาดเจ็บและเยียวยาผู้สูญเสีย รวมถึงการปรับเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย

ผบ.ทบ.ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่ 4 เร่งดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งการช่วยสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในมิติต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ยังย้ำถึงนโยบายกองทัพบกที่กำหนดให้ปีงบประมาณ 2563 เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ” มุ่งเน้นส่งเสริมระดับบุคคลและระดับหน่วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา กองทัพบกให้เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพของประเทศ พร้อมทั้งมอบนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ อาทิ ภารกิจถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติฯ, ยกระดับมาตรฐานสถาบันการศึกษาทางทหารของกองทัพบก, พัฒนาปรับหลักสูตรทางทหารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ, การเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF, สานต่อแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงจัดระบบการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น ​ 

การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยทหารทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ (Open house) ซึ่งได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นจากครอบครัวทหารใหม่เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลในเรื่องการฝึกและสภาพความเป็นอยู่ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพทหารใหม่ในช่วงนี้ ซึ่งมีสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำรองที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกในห้วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายให้หน่วยทหารของกองทัพบกจัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึก/ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในลักษณะเดียวกับการเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหารได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ รับทราบถึงระบบการฝึก การเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูฝึก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของนักศึกษาวิชาทหาร ต่อไป

​​นอกจากให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลแล้ว ผู้บัญชาการทหารบกยังได้ให้แนวทางการบริหารจัดการ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ รวมไปถึงสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยทหาร ให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ทันสมัย เหมาะสมกับภารกิจ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ส่วนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดน ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมกองทัพภาคที่ 3 ที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏผลการจับกุมอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้หน่วยได้ติดตามผลทางคดี และประเมินข้อมูลที่ได้จากการตรวจยึดยาเสพติด ให้ครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งการสกัดกั้นจับกุมการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนในรูปแบบอื่นๆ ด้วย อาทิ สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ แรงงานต่างด้าว ป่าไม้ เป็นต้น


กลับขึ้นด้านบน