กสม.ติงจับเยาวชน 15 ขายกระทงลิขสิทธิ์อาจ "ละเมิดสิทธิเด็ก"

กสม.ติงจับเยาวชน 15 ขายกระทงลิขสิทธิ์อาจ "ละเมิดสิทธิเด็ก"

กสม.ติงจับเยาวชน 15 ขายกระทงลิขสิทธิ์อาจ "ละเมิดสิทธิเด็ก"

รูปข่าว : กสม.ติงจับเยาวชน 15 ขายกระทงลิขสิทธิ์อาจ "ละเมิดสิทธิเด็ก"

กสม.ห่วงกรณีการจับกุมกระทงละเมิดลิขสิทธิ์จากเยาวชนอายุ 15 ปี เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก แนะเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงวุฒิภาวะและจิตใจของเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกติกาสากล พร้อมชื่นชม "สมศักดิ์"รมว.กระทรวงยุติธรรม ที่กำชับให้ประกันตัวและช่วยเด็ก

กรณีการจับกุมเด็กอายุ 15 ปี ขายกระทงลวดลายการ์ตูนที่อาจเป็นสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีการเรียกค่าปรับจากเด็กและผู้ปกครอง วันนี้ (7 พ.ย.2562) นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะกำกับดูแลงานด้านสิทธิผู้สูงอายุผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข กล่าวว่า ทางกสม.มีความห่วงใย และกังวลต่อเหตุการณ์เนื่องจากผู้ถูกจับกุมเป็นเด็กที่ไม่เติบโตเต็มที่ทั้งทางร่างกายละจิตใจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิทักษ์ ดูแลและช่วยเหลือ รวมถึงต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

หากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าเด็กมีการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ ก็ควรที่จะตักเตือน ทำความเข้าใจให้เด็กทราบถึงการกระทำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กไม่กระทำอีกก็เพียงพอแล้วไม่ควรใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อลงโทษเด็กทันที

นางฉัตรสุดา กล่าวว่า หากพิจารณาจากพฤติการณ์ของเด็กที่ขายกระทงแล้ว ก็จะพบว่าเด็กคนดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาทำผิดตั้งแต่แรก ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคสอง และวรรคสาม อันมีสาระว่า บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท การกระทำโดยเจตนาคือการกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำ และในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้

 

ชื่นชม "สมศักดิ์"สั่งช่วยเหลือเยียวยาเด็ก

ดังนั้น การกระทำของผู้กล่าวอ้างว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าจับกุมเด็กคนดังกล่าว จึงอาจเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก อันขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 36 ที่กำหนดว่า “รัฐภาคีจะคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบอื่นทั้งหมดที่เป็นผลร้ายต่อสวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าด้านใด”

ขอชื่นชม ขอบคุณนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงยุติธรรม ที่ได้สั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เข้าช่วยเหลือ และกำชับให้นำเงินจากกองทุนยุติธรรมไปประกันตัวช่วยเหลือเยาวชนที่ถูกคุมตัวในลักษณะเดียวกันในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

นอกจากนี้มองว่า รัฐมีความรับผิดชอบในเบื้องแรกที่จะต้องปกป้องและคุ้มครองสิทธิของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยต้องกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กด้วยความระมัดระวังยิ่ง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคต เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้ความระมัดระวัง และป้องกันมิให้เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กด้วย


 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อัจฉริยะ" เผยเจ้าของลิขสิทธิ์เตรียมคืนเงินค่าปรับกระทงการ์ตูน

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน