"นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดินให้ชาวสงขลา 638 แปลง

"นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดินให้ชาวสงขลา 638 แปลง

"นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดินให้ชาวสงขลา 638 แปลง

รูปข่าว : "นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดินให้ชาวสงขลา 638 แปลง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน 354 คน จำนวน 638 แปลง ในพื้นที่ อ.สิงหนคร และ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

วันนี้ (17 พ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 11.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ปลัดจังหวัดสงขลา รองอธิบดีกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายอำเภอสิงหนคร นายอำเภอสทิงพระ ตลอดจนถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลม่วงงาม จ.สงขลา โดยมีประชาชนที่ได้รับมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 354 คน ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จำนวน 214 คน และในพื้นที่ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จำนวน 140 คน จำนวน 638 แปลง โดยมีเป้าหมายใน จ.สงขลา จำนวน 8,000 แปลง และจะขยายโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้วประเทศภายในปี 2563

และเวลา 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนามอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน (ภาคใต้) โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมที่ดิน และข้าราชการกรมที่ดิน (ภาคใต้) เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน ตลอดจนผลการทำงานที่ผ่านมาไปขยายผล และร่วมกันสร้างพลังในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อบูรณาการการทำงานตามภารกิจความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รมช.มหาดไทย กำชับเน้นลดความเหลื่อมล้ำ

ในการนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต การศึกษาตัวบทกฎหมายให้แม่นยำ ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี การพัฒนานำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การจัดระบบบริหารจัดการให้เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง การจัดสารบบเอกสารให้ชัดเจนด้วยความถูกต้องของเอกสาร ที่ดินสาธารณะทุกแปลงต้องดูแลจัดให้เป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และร่วมกันปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดิน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนต่อไป

อธิบดีกรมที่ดินมอบ 7 โยบายบริหารงานที่ดิน

ต่อมา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้มอบนโยบายการบริหารงานที่ดินที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดความถูกต้อง เป็นธรรม ดังนี้ 1. ต้องการให้การบริหารที่ดินลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน 2. การพัฒนานำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในการบริหารที่ดิน ลดความขัดแย้ง เพิ่มแม่นยำ 3. กฎระเบียบใดล้าสมัยต้องปรับให้ทันสมัย ลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 4. การบริหารงานต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริการประชาชน บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น

5. การพัฒนาข้าราชการให้ปรับตัวมีความรู้ทางเทคโนโลยีในการบริการประชาชน 6.ต้องบริหารความคาดหวังกับประชาชน ประชาชนต้องรู้ความเคลื่อนไหวในการบริการ ต้องรายงานประชาชนที่มารับบริการให้รู้ว่าทำได้ ทำไม่ได้ ทำถึงขั้นตอนใด และ 7 การบริหารที่ดินสาธารณะต้องมีสารบบที่ชัดเจน มีความต่อเนื่อง ต้องมีการทำฐานข้อมูลให้ชัดเจน ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และการส่งต่องานระหว่างเจ้าพนักงานที่ดินให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

กลับขึ้นด้านบน