รื้อบ้านเดิมสร้างบ้านใหม่ เปิดพื้นที่สร้างเขื่อน-พัฒนาคลองเปรมฯ

รื้อบ้านเดิมสร้างบ้านใหม่ เปิดพื้นที่สร้างเขื่อน-พัฒนาคลองเปรมฯ

รื้อบ้านเดิมสร้างบ้านใหม่ เปิดพื้นที่สร้างเขื่อน-พัฒนาคลองเปรมฯ

รูปข่าว : รื้อบ้านเดิมสร้างบ้านใหม่ เปิดพื้นที่สร้างเขื่อน-พัฒนาคลองเปรมฯ

พอช.-กองทัพภาคที่ 1- กทม.จับมือชาวคลองเปรมประชากร จัดกิจกรรม “รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมฯ” ประเดิมรื้อย้ายชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร รวม 197 หลัง คาดว่าจะใช้เวลารื้อย้าย 1 เดือน และจะเริ่มสร้างบ้านใหม่จำนวน 20 หลังได้ก่อนสิ้นปี

วันนี้ (18 พ.ย.2562) นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับพลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 จัดกิจกรรม “รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร” โดยมีผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองทัพภาคที่ 1 สำนักงานเขตจตุจักร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากรเข้าร่วมงานกว่า 200 คน


นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า เฉพาะที่เขตจตุจักรมีชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 5 ชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด โดยจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 3 สหกรณ์ ซึ่ง พอช.ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก พอช. รวม 91.23 ล้านบาท โดยเริ่มรื้อย้ายและสร้างบ้านใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป เริ่มจากชุมชนประชาร่วมใจ 2 แห่งนี้ซึ่งมีเขื่อนเดิมของกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 197 ครัวเรือน อยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่10 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา ซึ่งกรมธนารักษ์จัดให้เช่าระยะเวลา 30 ปี ในการรื้อย้ายบ้านเดิม 17 หลังในวันนี้ ได้ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตจตุจักร และกองทัพภาคที่ 1 คาดว่าจะใช้เวลารื้อย้าย 1 เดือน และจะเริ่มสร้างบ้านใหม่ 20 หลังได้ก่อนสิ้นปี 2562 ทั้งนี้ รูปแบบบ้านใหม่จะเป็นบ้านแถว 2 ชั้น ขนาด 4x8 เมตร และ 5x6 เมตร ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะรับภาระการผ่อนประมาณ 2,579 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 20 ปี


สำหรับครัวเรือนที่เหลือจะทยอยรื้อบ้านเดิมออกทั้งหมดเพื่อสร้างบ้านใหม่ภายในปี 2563 รวมถึงชุมชนอื่นทั้งหมดในเขตจตุจักร ได้แก่ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร กลุ่มหน้าวัดเทวสุนทร และกลุ่มหลังวัดเสมียนนารี ซึ่งจะเริ่มทยอยดำเนินการรื้อและสร้างตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นไป พร้อมกับการเข้ามาดำเนินการก่อสร้างเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง อาทิเช่น การสร้างเขื่อนริมคลองและระบบรวบรวมน้ำเสีย 2) ด้านการพัฒนาชุมชนริมคลอง ซึ่งมีเป้าหมายที่การพัฒนาที่อยู่อาศัยของทุกครัวเรือนที่อยู่ริมคลอง 3) ด้านการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และ 4) ด้านกฏหมายและการขับเคลื่อนงาน โดยในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรมีกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร 3 เขต คือ ดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 6 หมู่บ้าน ระยะความยาวคลองประมาณ 17 กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมด 50.8 กิโลเมตร จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 6,386 ครัวเรือน


พอช. ได้กำหนดแผนดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 โดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง ลักษณะเดียวกันกับการดำเนินโครงการที่คลองลาดพร้าว ซึ่งให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินโครงการ เริ่มจากการจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เพื่อเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ มีการออกแบบและวางผังร่วมกันทั้งชุมชนเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างบ้านใหม่จากกรมธนารักษ์และท้องถิ่น เพื่อให้บ้านใหม่ที่จะสร้างขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอยู่อาศัย เปลี่ยนแปลงจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยให้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของคลองเปรมประชากรคลองเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 1 และพอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดเวทีชี้แจงสร้างความเข้าใจการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรครบแล้วทุกชุมชน และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และตั้งสหกรณ์ของชุมชนเพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ โดยตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้ว 34 กลุ่ม ตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถานแล้ว 7 สหกรณ์ จาก 13 ชุมชน การรังวัดเนื้อที่ดินของกรมธนารักษ์เพื่อจัดให้ชุมชนเช่าอยู่อาศัยต่อไป

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน