แนะนายจ้างพาแรงงานข้ามชาติเร่งขอใบอนุญาตทำงาน

แนะนายจ้างพาแรงงานข้ามชาติเร่งขอใบอนุญาตทำงาน

แนะนายจ้างพาแรงงานข้ามชาติเร่งขอใบอนุญาตทำงาน

รูปข่าว : แนะนายจ้างพาแรงงานข้ามชาติเร่งขอใบอนุญาตทำงาน

กรมการจัดหางานแจ้งเตือนนายจ้างเร่งพาแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติคือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.2563 ให้รีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

วันนี้ (24 พ.ย.2562) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2562 เห็นชอบตามแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติโดยให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา มาขอรับใบอนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างหรือสถานประกอบการ ได้รับบริการที่รวดเร็วและทันตามระยะเวลาที่กำหนด กรมการจัดหางานจึงขอเตือนให้นายจ้าง หรือสถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มี.ค.2563 ให้รีบมาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 


1. นายจ้างยื่นความต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติบัญชีรายชื่อแรงงานฯ (Name List) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในท้องที่ที่แรงงานทำงานอยู่ หรือในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้างหรือสถานประกอบการตั้งอยู่


2. พาแรงงงานไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยแรงงานที่เข้าระบบประกันสังคม ให้ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลตามบัตร กรณีไม่เข้าประกันสังคมให้ตรวจสุขภาพให้ทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 


3. ให้แรงงานยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ลงตรา VISA) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเอกสารประกอบคือ บัญชีรายชื่อแรงงานฯ (Name List) และใบรับรองแพทย์

4. ยื่นขออนุญาตทำงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่ได้ยื่นแบบบัญชีรายชื่อความต้องการไว้

5. ให้แรงงานปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลัง ที่ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร


ข้อมูลล่าสุดพบว่าจำนวนแรงงานข้ามชาติที่จะต้องดำเนินการทั้งหมด 2,001,379 คน แบ่งเป็นดังนี้

1.แรงงานข้ามชาติกลุ่มที่การอนุญาตจะสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 มี.ค.2563 มีจำนวน 261,491 คน เป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม 243,093 คน กลุ่มประมงฯ มาตรา 83 เดิม 6,082 คน กลุ่มประมงฯ มาตรา 83 ใหม่ 5,958 คน และกลุ่มจัดทำ/ปรับปรุง ทะเบียนประวัติ 6,358 คน

2.แรงงานข้ามชาติกลุ่มที่การอนุญาตจะสิ้นสุดตั้งแต่ วันที่ 31 มี.ค.2563 จำนวน 1,739,888 คน เป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม 558,443 คน และกลุ่มจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ 1,181,445 คน

 


ทั้งนี้ แรงงานข้ามชาติสามารถดำเนินการตรวจสุขภาพก่อนได้เพื่อลดความแออัด แต่ขั้นตอนแรกนายจ้างต้องติดต่อที่สำนักงานจัดหางาน เพื่อขอรับเอกสารรับรอง 5 ชุด หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1506 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลับขึ้นด้านบน